Narzędzia strony

31) Rezerwy

31a. Rezerwy

 31.12.201431.12.2013
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 27.692 33.738
Rezerwa na roszczenia sporne i inne 70.882 32.878
Razem 98.574 66.616

31b. Zmiana stanu rezerw

 01.01.2014 - 31.12.201401.01.2013 - 31.12.2013
Rezerwa na zobowiązania pozabilansowe  
Stan na początek okresu 33.738 22.463
Utworzenie rezerw 21.795 23.655
Rozwiązanie rezerw -27.844 -12.387
Różnice kursowe 3 7
Stan na koniec okresu 27.692 33.738
Rezerwy na roszczenia sporne i inne  
Stan na początek okresu 32.878 22.342
Utworzenie rezerw 39.838 15.992
Rozwiązanie rezerw -1.398 -4.811
Wykorzystanie rezerw w ciągu okresu -436 -645
Stan na koniec okresu 70.882 32.878