Narzędzia strony

11) Pozostałe koszty operacyjne

 01.01.2014 - 31.12.201401.01.2013 - 31.12.2013
Strata ze sprzedaży i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych -9.376 -9.287
Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych do zbycia 0 0
Odszkodowania, kary i grzywny - zapłacone -6.215 -2.631
Koszty rezerw na roszczenia sporne -39.839 -15.993
Koszty związane z działalnością leasingową -1.489 -1.356
Przekazane darowizny -334 -1.182
Koszty związane z windykacją -15.507 -17.588
Opłata ostrożnościowa BFG -13.173 -3.365
Koszty z tytułu wpłat do systemu rekompensat -267 -38
Pozostałe -6.611 -22.310
Razem: -92.811 -73.750