Narzędzia strony

Skonsolidowany Bilans

Aktywa

Aktywa

w tysiącach złNota31.12.201431.12.2013
Kasa, środki w Banku Centralnym  14 2.612.242 3.412.175
Lokaty oraz kredyty i pożyczki udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym 15 2.384.744 1.519.614
Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez
Rachunek zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz
korekta z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej
16 1.417.276 850.732
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 18.999 211.395
Kredyty i pożyczki udzielone klientom  18 44.142.699 41.765.680
Inwestycyjne aktywa finansowe 19 9.249.537 8.241.517
  - dostępne do sprzedaży   9.249.537 8.241.517
  - utrzymywane do terminu zapadalności   0 0
Inwestycje w jednostki podporządkowane 19 2.762 3.009
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych
z przyrzeczeniem odkupu (kredyty i pożyczki)
20 155.642 242.061
Rzeczowe aktywa trwałe 21 153.449 163.158
Wartości niematerialne 22 59.119 41.006
Aktywa trwałe do zbycia 23 5.646 3.466
Należność z tytułu podatku dochodowego   77.776 63.949
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 24 196.276 185.456
Pozostałe aktywa  25 264.315 313.497
Aktywa razem   60.740.482 57.016.715

Zobowiązania i kapitał własny

Zobowiązania i kapitał własny

w tysiącach złNota31.12.201431.12.2013
ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych 26 2.037.269 2.348.562
Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej przez Rachunek
zysków i strat (przeznaczone do obrotu) oraz korekta z tytułu rachunkowości
zabezpieczeń wartości godziwej
27 629.790 575.098
Instrumenty pochodne zabezpieczające 17 1.390.225 930.345
Zobowiązania wobec klientów 28 47.591.244 45.305.121
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów
wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
29 59.765 114.801
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1.739.461 701.352
Rezerwy  31 98.574 66.616
Rezerwa na odroczony podatek dochodowy  32 0 0
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego   8.080 11.269
Pozostałe zobowiązania  33 780.856 977.833
Zobowiązania podporządkowane  34 639.739 622.585
Zobowiązania razem   54.975.003 51.653.582
KAPITAŁ WŁASNY       
Kapitał zakładowy  35 1.213.117 1.213.117
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 35 1.147.502 1.147.502
Kapitał z aktualizacji wyceny 35 -112.911 -131.223
Zyski zatrzymane 35 3.517.771 3.133.737
Kapitał własny razem    5.765.479 5.363.133
Kapitał właścicieli jednostki dominującej   5.765.479 5.363.133
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące   0 0
Zobowiązania i kapitał własny razem 60.740.482 57.016.715