Narzędzia strony

Zarząd

Zarząd Banku jest organem wykonawczym Banku i kieruje całokształtem działalności Banku. Zarząd działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał WZA i Rady Nadzorczej oraz postanowień Regulaminu czynności Zarządu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na stronie internetowej Banku w zakładce ”O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych organów Banku.

Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Zarządu, z wyjątkiem uchwały w sprawie powołania prokurenta, która wymaga jednomyślności członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte o ile w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Banku składają: (i) prezes Zarządu samodzielnie, (ii) dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem bądź dwaj prokurenci łącznie, (iii) pełnomocnicy działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego pełnomocnictwa. Prokurentem posiadającym prokurę łączną jest Pan Jerzy Andrzejewicz. Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania. Zarząd Banku składa się minimum z trzech członków, z których co najmniej połowa legitymuje się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez Radę Nadzorczą w każdym czasie.

W okresie sprawozdawczym skład osobowy Zarządu Banku był następujący:

Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu

Millennium

Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge jest absolwentem studiów w zakresie  Zarządzania  Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania, PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w 1990 r. jako makler giełdowy. W ciągu następnych 10 lat jego kariera  związana była z bankowością inwestycyjną. Kierował wieloma transakcjami i zajmował różne stanowiska, w tym członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy Lizbońskiej.

Przed przeniesieniem do Polski zdobył 5-letnie doświadczenie w Bankowości Detalicznej, jako Kierujący Pionem Klientów oraz jako Koordynator Sieci Detalicznej.

W Zarządzie Banku Millenium S.A. od 19 lipca 2006 r. Od 22 kwietnia 2010 r. Wiceprezes, od 20 kwietnia 2012 r. Pierwszy Wiceprezes, a od 24 października 2013 r. Prezes Zarządu Banku Millennium S.A. Odpowiada za obszar strategii, audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności, kadr, komunikacji marketingowej i PR. 

 

Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu

Millennium Bank

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 r. Od 1993 r. posiada tytuł MBA Katolickiego Uniwersytetu Portugalii. Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses (UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello.

Pełnił obowiązki zarządzającego funduszem a później w banku jako szef Pionu Finansowego odpowiedzialny był za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi, zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie kapitałem oraz relacje z inwestorami. 

Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues (BCP) w 2000 r., Pan Fernando pracował w Centrum Korporacyjnym BCP a od czerwca 2001 r. sprawował funkcję szefa Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

W Zarządzie Banku od 1 sierpnia 2002 r. Nadzoruje obszar planowania i informacji zarządczej, skarbu, inwestycji kapitałowych i relacji inwestorskich.

 

Artur Klimczak – Wiceprezes Zarządu

Millennium Bank

Pan Artur Klimczak rozpoczął karierę w bankowości w Stanach Zjednoczonych w 1990 r. w Grupie Citibank, zajmując kolejno stanowiska od doradcy kredytowego do dyrektora regionalnego odpowiedzialnego za lokalną sieć oddziałów.

Od 2000 r. kontynuował karierę zawodową w Polsce, gdzie w Grupie Citibank był m.in Dyrektorem Regionalnym odpowiedzialnym za centra kredytowe, a od 2002 do 2005 był Dyrektorem Zarządzającym na Europę Środkowo-Wschodnią odpowiedzialnym za segment zamożnych Klientów (Wealth Management).

Od 2005 r. związany jest z Bankiem Millennium, gdzie był Dyrektorem Departamentu Bankowości Detalicznej.

W Zarządzie Banku od 12 lutego 2009 r. Nadzoruje obszar bankowości detalicznej.

 

 

Julianna Boniuk-Gorzelańczyk – Członek Zarządu

Millennium Bank

 

Pani Julianna Boniuk-Gorzelańczyk jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie z uprawnieniami biegłego rewidenta.

Pracowała w przemyśle, ostatnio na stanowisku dyrektora ekonomicznego.

W Zarządzie Banku od 17 lipca 1989 r. Nadzoruje obszar finansów i sprawozdawczości, kontroli księgowej, podatków, prawny, administracji i infrastruktury oraz obszar powierniczy.

 

 

Wojciech Haase – Członek Zarządu

Millennium Bank

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku skąd skierowany został do grupy organizującej Bank Gdański SA. W latach 1989-1997 pracował w Banku Gdańskim SA, kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od 1993 r. Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego SA, a następnie p.o. Prezesa Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku od 27 czerwca 1997 r. Nadzoruje obszar ryzyka oraz decyzji kredytowych.

 

 

 

 

Andrzej Gliński – Członek Zarządu

Millennium Bank

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994 r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od ponad 10 lat jest związany z sektorem finansowym: pracował w Banku Handlowym SA w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 r. związany jest z Grupą Banku Millennium, początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium SA.

W Zarządzie od 22 kwietnia 2010 r. Nadzoruje obszar bankowości przedsiębiorstw.

 

 

 

 

Maria Jose Campos – Członek Zarządu

Millennium Bank

Maria Jose Henriques Barreto De Matos De Campos ukończyła Wydział Elektroniki i Telekomunikacji na Uniwersytecie Aveiro (1990), w Portugalii. Rozpoczęła pracę zawodową w tym samym roku w firmie badawczo-rozwojowej w obszarze elektroniki i telekomunikacji. W 1994 r. podjęła pracę w Urzędzie Poczty i Telekomunikacji Macao, kierując działem informatyki, obsługującym zarówno bank pocztowy jak i usługi pocztowe.

Do Grupy Millennium BCP dołączyła w 1999 r., początkowo integrując platformę operacyjną IT Banco Comercial de Macao, jako kierująca działem informatyki. Następnie, w Banku Millennium S.A., od 2001 r. odpowiadała za Obszar Informatyki. Od 2006 r. była także odpowiedzialna za IT Europe, pion na szczeblu Grupy BCP, nadzorujący obszary informatyki w zakresie podmiotów europejskich.

W Zarządzie Banku od 22 lipca 2011 r.  Nadzoruje obszar informatyki, procesów i operacji oraz jakości.

 

 

Obecna kadencja Zarządu Banku kończy się wraz z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

Wynagrodzenie Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej zajmuje się rozpatrywaniem spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Stałą część wynagrodzenia Członków Zarządu stanowi wynagrodzenie zasadnicze ustalone kwotowo dla każdego Członka Zarządu. Część zmienną wynagrodzenia może stanowić nagroda roczna, która zależy od wyniku Banku w porównaniu do rocznego budżetu, wyniku na tle banków rówieśniczych oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu przez Komitet Personalny.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem:

- kryteriów finansowych:

  • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
  • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości ,
  • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

- oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

  • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
  • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
  • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% skonsolidowanego zysku netto Grupy Millennium.

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych, a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną - w połowie w gotówce, a w połowie w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium. Do dnia publikacji Raportu Rocznego, Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej nie podjął decyzji o wysokości zmiennego wynagrodzenia dla Członków Zarządu za 2014 rok.

Łączna wartość wynagrodzenia za 2014 rok wszystkich członków Zarządu pełniących funkcje w tym roku wyniosła 15.411,7 tys. zł. Kwota ta zawiera wynagrodzenia, nagrodę  roczną  za 2012 i 2013 r. w wysokości 4.749,3 tys. zł oraz świadczenia dodatkowe w wysokości 1.795,7 tys. zł.

W okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. została utworzona rezerwa na nagrodę roczną w wysokości 9.294 tys. zł.

Wynagrodzenia, nagrody i korzyści wypłacone Członkom Zarządu w 2014 roku (w tys. zł)

Imię i nazwiskoWynagrodzenia w 2014 i nagroda roczna za 2012 i 2013KorzyściRazem
Joao Bras Jorge 2.588,53 1.154,83 3.743,36
Fernando Bicho 2.007,64 65,71 2.073,35
Artur Klimczak 2.210,78 9,82 2.220,60
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk 1.703,56 70,78 1.774,34
Wojciech Haase 1.700,00 83,48 1.783,48
Andrzej Gliński 1.701,98 25,07 1.727,05
Maria Jose Campos 1.703,56 385,97 2.089,53
Razem: 13.616,05 1.795,66 15.411,71

Stan akcji Banku posiadanych przez Członków Zarządu (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2014 r.)

Imię i nazwiskoFunkcjaLiczba akcji 31.12.2014 r.Liczba akcji 31.12.2013 r.
Joao Bras Jorge Prezes Zarządu 51.000 0
Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu 0 0
Artur Klimczak Wiceprezes Zarządu 0 0
Julianna Boniuk-Gorzelańczyk Członek Zarządu 492.248 492.248
Wojciech Haase Członek Zarządu 7.494 7.494
Andrzej Gliński Członek Zarządu 0 0
Maria Jose Campos Członek Zarządu 0 0
    
Jerzy Andrzejewicz Prokurent 6.260 6.260