Narzędzia strony

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest kadencyjnym organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Banku, którego czas urzędowania wynosi 3 lata. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu dostępnego na stronie internetowej Banku w zakładce ”O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Do jej kompetencji należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku (zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania.

Spotkania Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej raz na kwartał oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, wybranych przez WZA, z których co najmniej połowa, w tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim.

W okresie sprawozdawczym skład osobowy Rady Nadzorczej Banku był następujący:

Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem  i współorganizatorem Banku Millennium  S.A. i od momentu jego powstania w roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Pan  Bogusław Kott jest również członkiem Rady Nadzorczej Yareal Polska Sp. z o.o.

Maciej Bednarkiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Maciej Bednarkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W 1969 r. rozpoczął praktykę adwokacką. Był również wykładowcą dla aplikantów adwokackich, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, posłem na Sejm X kadencji, członkiem Komisji Konstytucyjnej i wiceprzewodniczącym Komisji Regulaminowej.

W latach 1991 - 1993 był doradcą Szefa Kancelarii Sejmu. Ponadto był członkiem Rady Legislacyjnej przy Radzie Ministrów. W latach 1991 - 2003 był sędzią Trybunału Stanu.

Od 8 września 1993 r. do 5 stycznia 2001 r. był członkiem Rady Nadzorczej BIG BANK Spółka Akcyjna. Od 20 lutego 1995  r. do 24 października 2013 r. pełnił funkcję Przewodniczącego, a obecnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PBG S.A.

Jako adwokat specjalizuje się w problematyce bankowej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką.

Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent Wydziału Organizacji i Zarzadzania Firmami ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarzadzania w INSEAD (Francja).

Od 1980 r. pracował w firmach doradczych (KPMG) i finansowych, w tym w latach 2006-2012 był Prezesem Zarządu oraz Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). Od 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i Prezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Marek Furtek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Marek Furtek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz cyklu szkoleń w zakresie prawa porównawczego w Faculté Internationale du Droit Comparé, Strasburg (1985, 1986, 1988).

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawniczej FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz Sp. k. w Warszawie. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w latach 2006-2008 a od 27 marca 2009 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Pan Marek Furtek zasiada również we władzach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga.

Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej

Pan Miguel de Campos Pereira de Braganca, absolwent Wydziału Zarządzania i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz Programu MBA INSEAD (Francja).

Od 1989 r. pracował w bankach w Portugalii, Brazylii, Wielkiej Brytanii. W latach 2008-2012 Dyrektor odpowiedzialny za finanse, księgowość i kontrolę, obszar marketingu i produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de Negocios (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Wiceprezes Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Luís Maria França de Castro Pereira Coutinho – Członek Rady Nadzorczej

Pan Luis Maria Franca da Castro Pereira Coutinho, absolwent Wydziału Ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Od 1985 r. pracował w bankach w Portugalii. W latach 2003-2009 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. w Polsce. Od 27 marca 2009 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. W latach 2008-2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od 2012 r. Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej (SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto był słuchaczem wielu kursów i szkoleń, m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku 1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 – 2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od dnia 11 kwietnia 2013 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Andrzej Koźmiński – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Koźmiński - członek korespondent PAN, przez osiemnaście lat Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, obecnie jej Prezydent, Przewodniczący Rady Powierniczej ALK, kierownik Katedry Zarządzania do 2014 r.; pełni też funkcję Prezesa Zarządu Międzynarodowej Szkoły Zarządzania S.A. W latach 1981 - 1987 Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w latach 1991 - 1996 Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W okresie 1990 - 1996 wykładowca University of California Los Angeles, zapraszany co roku na semestr. W latach 1982 - 1989 wykładowca Uniwersytetu w Orleanie we Francji. „Visiting profesor” w wielu innych renomowanych uczelniach zagranicznych.

Profesor nauk ekonomicznych specjalności „organizacja i zarządzanie", opublikował ponad 400 prac naukowych z tej dziedziny w wielu językach, w tym 47 książek. Jest z wyboru członkiem International Academy of Management, Academie Europeene i Academie des Sciences Commerciales w Paryżu oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Honorowy wiceprezydent Central and East European Management Development Association (CEEMAN), do 2008 r. członek Komisji Akredytacyjnej European Foundation for Management Development (EFMD) z siedzibą w Brukseli oraz członek komitetu międzynarodowego American Association of Collegiate Schools of Business (AACSB). Członek Rady Naukowej UNESCO CEPES (European Center for Higher Education in Bucharest). Członek prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i członek Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Premierze. Członek Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. Od 1 sierpnia 2000 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Maria da Conceição Mota Soares de Oliveira Callé Lucas – Członek Rady Nadzorczej

Pani Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas, absolwentka Wydziału Zarządzania i Administracji Firmami Katolickiego Uniwersytetu Portugalii oraz London School of Economics, University of London (Anglia).

Od 1983 r. pracowała w bankach w Portugalii. W latach 2009 - 2012 Dyrektor Banco Privado Atlantico-Europa S.A. (Portugalia). Od roku 2012 Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Marek Rocki – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marek Rocki  jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie.

Od 1991 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii SGH. Pracował w zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego, Instytucie Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Maszynowego, a od 1981 r. jest związany z SGH. Od listopada 1981 r. adiunkt w Instytucie Ekonometrii SGPiS, a w latach 1982 - 1988 sekretarz naukowy Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS. W latach 1984-1988 i 1989-1991 kierownik Zakładu Ekonometrii w Instytucie Ekonometrii. Od grudnia 1990 r. prorektor SGH do spraw dydaktyczno-wychowawczych. W kadencji władz akademickich 1993-1996 prorektor do spraw zarządzania, a w kadencji 1996-1999 dziekan Studium Dyplomowego SGH. W latach 1999-2005 przez dwie kadencje rektor SGH. W latach 2005-2011 dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

Zajęcia naukowo-dydaktyczne na uczelni łączył jednocześnie z pracą w innych instytucjach, m.in. w Komisji Planowania, Centralnym Urzędzie Planowania. Członek Rady Konsultacyjnej Centrum Informatycznego SGPiS (1984-1985), Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju (1987-1990). Od 2003 r. Prezes Zarządu Głównego AZS. Jednocześnie, od 2008 r. przewodniczy Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W wyborach parlamentarnych w 2005, 2007 oraz ponownie w 2011 r. został wybrany do Senatu RP. Jest członkiem Rad Nadzorczych następujących Spółek: COGNOR S.A. i Makarony Polskie S.A. Od 1 sierpnia 2000 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A

Dariusz Rosati – Członek Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w Warszawie. Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych na stanowisku profesora zwyczajnego w Zakładzie Unii Europejskiej Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich SGH.

W latach 1978 - 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 - 1986 oraz 1987 - 1988 Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 - 1987 stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 - 1991 Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991 -1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 - 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1978 - 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988 - 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987 -1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988 - 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 - 1998). Od 1997 członek Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej przy NBP, a w latach 2001 - 2004 członek Zespołu Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 - 2005 Rektor Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004 - 2009 oraz obecnie (wybrany w 2014 r.) poseł do Parlamentu Europejskiego.  Poseł na Sejm RP VII kadencji - pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym pięciu książek o tematyce związanej z polityką gospodarczą.

Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. od 27 maja 2004 r.

Rui Manuel da Silva Teixeira – Członek Rady Nadzorczej

Pan Rui Manuel da Silva Teixeira, absolwent Wydziału Inżynierii Politechniki w Porto.

Od 1987 r. pracował na stanowiskach menadżerskich w Banco Comercial Portugues (BCP). W latach 2003-2006 Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska), a w latach 2009-2010 Wiceprezes Zarządu Banku Millennium S.A. (Polska). W latach 2011-2012 Członek Zarządu Banco Comercial Portugues. Od 2012 r. Członek Rady Dyrektorów i Członek Zarządu Banco Comercial Portugues, Portugalia. Od 20 kwietnia 2012 r. członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Banku kończy się wraz z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014.

Komitet Audytu

Będący stałym elementem Rady Nadzorczej, Komitet Audytu istnieje w Banku od 2000 r. Jego zadaniem jest monitorowanie systemów i procesów sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku. W szczególności Komitet Audytu odpowiada za wykonywanie w imieniu Rady Nadzorczej kontroli nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Banku.

Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych Rewidentach”), w skład  Komitetu Audytu wchodzą co najmniej trzej członkowie, w tym przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) oraz w trybie nadzwyczajnym i jest zwoływany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy bądź na wniosek Członka Rady Nadzorczej albo Członka Zarządu. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: (i) stałe monitorowanie działalności biegłego rewidenta Banku oraz wydawanie opinii w przedmiocie niezależności biegłego rewidenta i innych relacji pomiędzy nim a Bankiem, (ii) stałe monitorowanie systemów i procesów sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem Banku oraz (iii) ocena i monitorowanie procedur wewnętrznych w zakresie rachunkowości i audytu oraz odpowiednich systemów kontroli, w tym przyjmowania i obsługi skarg oraz związanych z nimi wątpliwości.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. skład Komitetu Audytu był następujący:

 1. Dariusz Rosati - Przewodniczący,
 2. Maciej Bednarkiewicz,
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança,
 4. Luis Maria Pereira Coutinho,
 5. Grzegorz Jędrys,
 6. Bogusław Kott.

W okresie sprawozdawczym przewodniczącym Komitetu Audytu był Pan Dariusz Rosati. Pan Dariusz Rosati spełniał jednocześnie warunki niezależności i posiadał kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Natomiast Pan Grzegorz Jędrys spełniał warunek niezależności.

Komitet Strategiczny

Komitet Strategiczny jako stały komitet Rady Nadzorczej istnieje w Banku od 2013 r. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w szczególności:(i) badanie trendów makroekonomicznych, (ii) badanie nowych trendów i rozwiązań w sektorze bankowym, (iii) analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych, (iv) analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Strategicznego był następujący:

 1. Bogusław Kott – Przewodniczący,
 2. Nuno Manuel da Silva Amado,
 3. Miguel de Campos Pereira de Bragança,
 4. Luis Maria Pereira Coutinho,
 5. Andrzej Koźmiński,
 6. Dariusz Rosati.

Komitet Personalny

Komitet Personalny jako stały komitet Rady Nadzorczej istnieje w Banku od 2000 r. Do zadań Komitetu Personalnego należy w szczególności: (i) ocena kandydatów na członków Zarządu, (ii) ustalanie warunków zatrudnienia nowo powoływanych członków Zarządu, (iii) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia członków Zarządu, (iv) ustalanie warunków ustania zatrudnienia Członków Zarządu; oraz (v) realizacja zadań w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Personalnego był następujący:

 1. Maciej Bednarkiewicz – Przewodniczący,
 2. Nuno Manuel da Silva Amado,
 3. Luis Maria Pereira Coutinho,
 4. Marek Furtek,
 5. Bogusław Kott.

W wykonaniu obowiązującej uchwały Walnego Zgromadzenia, co do sposobu ustalania wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, Komitet Personalny Rady Nadzorczej określił wysokość wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej jako procent średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw (stawka podstawowa). Wynagrodzenie wypłacane jest za każde posiedzenie Rady Nadzorczej na koniec miesiąca.

Za udział w pracach stałych komitetów Rady Nadzorczej (Komitet Audytu, Personalny i Strategiczny) ich członkowie otrzymują wynagrodzenie w miesiącu, w którym komitet obradował. Wynagrodzenie to również jest określone jako procent średniego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw.

Dodatkowo, Pan Maciej Bednarkiewicz z tytułu sprawowania indywidualnego nadzoru nad prawnymi aspektami funkcjonowania Banku, Pan Marek Furtek z tytułu indywidualnego nadzoru nad wykonywaniem uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej oraz Pan Dariusz Rosati z tytułu indywidualnego nadzoru w obszarze audytu wewnętrznego, są również uprawnieni do otrzymywania określonych miesięcznych kwot związanych ze stawką podstawową. 

Wynagrodzenia

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2014 roku (w tys. zł)

Imię i nazwiskoWynagrodzenia za 2014 KorzyściRazem
Bogusław Kott * 184,32 21,58 205,9
Maciej Bednarkiewicz 473,6 0 473,6
Nuno Manuel da Silva Amado 124,16 0 124,16
Marek Furtek 334,08 0 334,08
Miguel de Campos Pereira de Braganca 133,12 0 133,12
Luis Maria Pereira Coutinho 163,84 0 163,84
Grzegorz Jędrys 112,64 0 112,64
Andrzej Koźmiński 81,92 0 81,92
Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas 61,44 0 61,44
Marek Rocki 61,44 0 61,44
Dariusz Rosati 299,52 0 299,52
Rui Manuel da Silva Teixeira 61,44 0 61,44
Razem: 2.091,52 21,58 2.113,10

*dodatkowo, za okres sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, wypłacono nagrodę roczną za lata 2012 i 2013 w wysokości 1 028,72 tys. zł. oraz odszkodowanie za zakaz konkurencji w wysokości 1 740,00 tys. zł 

W 2014 r. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymali wynagrodzeń ani żadnych świadczeń dodatkowych od spółek zależnych Banku.

Stan akcji Banku posiadanych przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2014 r.)

Imię i nazwiskoFunkcjaLiczba akcji  31.12.2014 r.Liczba akcji  31.12.2013 r.
Bogusław Kott Przewodniczący Rady Nadzorczej 4.465.791 4.465.791
Maciej Bednarkiewicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 134 134
Nuno Manuel da Silva Amado Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 0 0
Marek Furtek Sekretarz Rady Nadzorczej 1 1
Miguel de Campos Pereira de Braganca Członek Rady Nadzorczej 0 0
Luis Maria Pereira Coutinho Członek Rady Nadzorczej 0 0
Grzegorz Jędrys Członek Rady Nadzorczej 0 0
Andrzej Koźmiński Członek Rady Nadzorczej 0 0
Maria da Conceicao Mota Soares de Oliveira Calle Lucas Członek Rady Nadzorczej 0 0
Marek Rocki Członek Rady Nadzorczej 0 0
Dariusz Rosati Członek Rady Nadzorczej 0 0
Rui Manuel da Silva Teixeira Członek Rady Nadzorczej 0 0