Narzędzia strony

Akcjonariat i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy Banku składał się z 1.213.116.777 akcji (o wartości nominalnej 1 zł każda). Poniżej przedstawiona jest informacja o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Banku. Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na GPW w Warszawie, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 31 grudnia 2014 r.

Według dostępnych informacji na dzień 31.12.2014 r. Bank Millennium posiadał dwóch akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na WZA.

Banco Comercial Portugues S.A. („BCP”), największy prywatny bank portugalski – posiada jako strategiczny inwestor 65,5% wszystkich akcji Banku Millennium.

Znaczącym akcjonariuszem Banku jest również największy polski fundusz emerytalny ING OFE, który na dzień 31.12.2014 r. posiadał 7,9% akcji Banku. Pozostałe akcje, czyli 26,6% kapitału akcyjnego, są szeroko rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego.

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2014 r.

AkcjonariuszIlość akcji% udział w kapitale zakładowymIlość głosów% udział w głosach na WZA
         
Banco Comercial Portugues S.A. 794.751.136 65,51 794.751.136 65,51
ING OFE 95.521.053 7,87 95.521.053 7,87
Łączna ilość akcji Banku 1.213.116.777 100 1.213.116.777 100

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2013 r.

AkcjonariuszIlość akcji% udział w kapitale zakładowymIlość głosów% udział w głosach na WZA
         
Banco Comercial Portugues S.A. 794.751.136 65,51 794.751.136 65,51
ING OFE  90.560.790  7,47 90.560.790  7,47
Aviva OFE 65.923.565 5,43 65.923.565 5,43
Łączna ilość akcji Banku 1.213.116.777 100 1.213.116.777 100

Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym BCP, są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w WZA Banku zwołanych na dzień 11 kwietnia 2013 r. oraz 10 kwietnia 2014 r. Natomiast, w zakresie dotyczącym ING OFE, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie Rocznej struktury aktywów ING OFE według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz 31 grudnia 2014 r. (ogłoszonej na stronie internetowej: www.ingofe.pl). Dla dokonania wymienionych kalkulacji założono średnią cenę akcji Banku w tych dniach w wysokości 7,23 PLN dla 2013 r. oraz 8,25 PLN dla 2014 r.

BCP, jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza określone w Kodeksie Spółek Handlowych („KSH”) oraz w Statucie Banku. BCP posiada kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na WZA może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych, takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku, emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają zwykłej albo kwalifikowanej większości głosów na WZA. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne założycielskie w aktualnej liczbie 62.200 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie 0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na WZA według stanu na 31 grudnia 2014 r.                                                                                               

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych wobec Banku.

Akcje Banku Millennium notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 13 sierpnia 1992 r. jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest 1.213.007.541 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg: MIL PW).

Dodatkowo, w posiadaniu akcjonariuszy jest 109.236 akcji imiennych, z czego 62.200 akcji to akcje założycielskie uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na WZA).  Łączna liczba akcji Banku Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na WZA wynosi 1.213.178.977.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Najwyższym organem władzy Banku jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami obejmującymi, w szczególności: Kodeks Spółek Handlowych oraz Prawo Bankowe. Wewnętrzne przepisy określające zasady funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ujęte w postaci Statutu oraz Regulaminu dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce ”O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”. Dokumenty te określają w szczególności sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia, a także wskazują konkretne uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Zgromadzenia.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi zmiana Statutu, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego.