Narzędzia strony

Wymogi kwalifikujące do stosowania poszczególnych instrumentów i metod – stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego (CRR art. 452)

Zezwolenie właściwego organu na stosowanie metody IRB (CRR art. 452.a)

Według stanu na 31.12.2014 r. Grupa Banco Comercial Portugues (dominujący właściciel Banku Millennium SA) uzyskała niżej opisane zezwolenia właściwego organu dotyczące stosowania przez Grupę i Bank Millennium SA metody IRB (dalej: „decyzje IRB”). Obydwa zezwolenia zostały wydane przez Banco de Portugal (nadzorca konsolidujący Grupy Banco Comercial Portugues), we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego (nadzorca lokalny).

Zezwolenie wydane pod koniec 2012 roku na stosowanie zaawansowanej metody IRB w odniesieniu do dwóch portfeli kredytowych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) oraz wobec odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Ta pierwsza decyzja dotycząca IRB zawierała ograniczenie (tzw. floor nadzorczy), zgodnie z którym minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych dla portfeli objętych decyzją musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80% odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy obowiązywał do momentu stwierdzenia przez właściwy organ spełnienia warunków zawartych w przedmiotowej decyzji.

Zezwolenie wydane pod koniec 2014 roku dotyczyło m.in.:

1) zmniejszenia korekty nadzorczej (tzw. floor nadzorczy) dla portfeli RRE i QRRE z 80% do 70% wartości odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową. Floor nadzorczy jest obliczany oddzielnie dla obydwu portfeli i następnie dopasowywany w sytuacji występowania różnic między stratami oczekiwanymi a odpisami na szczególne i ogólne ryzyko kredytowe w ten sposób, aby wpływ tego floora na współczynniki kapitałowe był taki, jak uwzględnienie jedynie 70% wymogów kapitałowych obliczanych metodą standardową. Całkowite zniesienie floora nadzorczego będzie możliwe po spełnieniu przez Grupę warunków określonych w decyzji w wyznaczonym terminie, t.j. do 31.12.2015 r.

2) uzależnieniu rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy pozostałych ekspozycji detalicznych, od spełnienia określonych warunków, w terminie do 30.06.2015 r.

3) uzależnieniu rozpoczęcia stosowania metody IRB w odniesieniu do klasy ekspozycji wobec przedsiębiorstw (w tym kredytowanie specjalistyczne), od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o stosowanie metody IRB nie powinien być złożony wcześniej niż w dniu 31.12.2016 r.

4) uzależnieniu zezwolenia na wprowadzenie zmian w zakresie modeli dotyczących portfeli RRE i QRRE od spełnienia określonych warunków, przy czym nowy wniosek o zgodę na zmianę w metodzie IRB w tym zakresie powinien być złożony do dnia 30.06.2015 r.

Struktura systemu ratingu wewnętrznego i powiązania między ratingami wewnętrznymi i zewnętrznymi (CRR art. 452.b.i)

Grupa definiuje system ratingowy jako wszystkie metody, procesy, mechanizmy kontroli, systemy gromadzenia danych i systemy informatyczne, które wykorzystuje się przy ocenie ryzyka kredytowego oraz zaliczaniu ekspozycji do odpowiedniej puli charakteryzującej się określonym poziomem ryzyka, w tym także zasady dotyczące nadrzędności modeli ratingowych, o ile mają zastosowanie oraz zasady przełamywania ocen ratingowych. Elementem systemu ratingowego są modele PD, LGD, CCF-EAD (nazywane dalej modelami) oraz metodyki oceny finansowania specjalistycznego.

Ocena ryzyka kredytowego klienta w aspekcie prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) przez klienta opiera się na jednolitej skali ratingowej, zwanej Master Skalą.

Master Skala (MS) składa się z 15 stopni ratingowych, gdzie ratingi od 1 do 3 oznaczają wysoką jakość kredytową, ratingi od 4 do 6 to dobra jakość kredytowa, ratingi od 7 do 12 to średnia i niska jakość kredytowa, a ratingi 13 – 15 to ratingi proceduralne, zarezerwowane dla ekspozycji o obniżonej wartości.

Wszyscy klienci z dostępnym kredytowaniem, faktycznie wykorzystujący zatwierdzone limity kredytowe lub nie, i wszyscy inni uczestnicy transakcji kredytowej powinni mieć uprzednio nadany rating i być przypisanymi do odpowiedniej puli.

Odpowiednia polityka kredytowa lub ratingowa powinna określać model właściwy do wygenerowania ratingu lub homogenicznej puli dla danego segmentu klienta.

Każdy stosowany model PD musi zostać skalibrowany do MS na podstawie zaobserwowanego lub szacowanego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania.

Rating dla rządów, banków centralnych, organizacji międzynarodowych, wielostronnych banków rozwoju oraz Instytucji może zostać przypisany na podstawie ratingu przyznanego przez uznane agencje ratingowe, zmapowanego na Master Scale.

Jeżeli powyższe podmioty będą miały więcej niż jedną ocenę ratingową przyznaną przez uznane agencje ratingowe (split rating), to zawsze należy stosować drugi najlepszy rating z ocen przyznanych przez uznane agencje.

Tabela prezentująca powiązania między wewnętrznymi a zewnętrznymi ocenami ratingowymi została przedstawiona w rozdziale VIII Ujawnień. Bank uznaje dla celów porównawczych następujące zewnętrzne agencje ratingowe: Fitch, Moody’s, Standard & Poors.

Rating nadany w rezultacie działania modelu behawioralnego (rating behawioralny) jest z założenia ważniejszy niż nadany w rezultacie działania ratingu aplikacyjnego (rating aplikacyjny), jeżeli tylko rating behawioralny jest nadany.

Ratingi proceduralne (13, 14 i 15 wg Master Skali) przyznawane są klientom z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub z zadłużeniem przeterminowanym.

Rating proceduralny jest z założenia ważniejszy niż rating aplikacyjny i rating behawioralny.

Po ustaniu przesłanek do nadania któregokolwiek ratingu proceduralnego, ratingi  13 i 14 od razu wygasają, natomiast rating 15 albo wygasa albo jest utrzymywany przez tzw. okres kwarantanny.

Stosowanie oszacowań wewnętrznych do innych celów niż obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem (CRR art. 452.b.ii)

Grupa postępuje zgodnie z zasadami IRB odnośnie stosowania kryteriów testu użytkowania (tzw. „use test”), co oznacza, że parametry ryzyka wykorzystywane do wyliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego są także parametrami, jakie wykorzystuje się dla innych celów wewnętrznych, w szczególności w procesie zarządzania ryzykiem. Modele ratingów wewnętrznych lub wewnętrznego szacowania strat odgrywają istotną rolę w procesie zarządzania ryzykiem oraz w procesie decyzyjnym na różnych poziomach zarządzania ryzykiem tzn. w zakresie definiowania strategii banku w obszarze ryzyka kredytowego, zatwierdzania i monitoringu ryzyka kredytowego oraz alokacji kapitału ekonomicznego.

Grupa posiada wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu modeli ratingów wewnętrznych, biorąc pod uwagę fakt, że od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku stosowane są poszczególne systemy ratingowe w ocenie ryzyka klientów. Od tego czasu metodyki te były rozwijane i doskonalone oraz w coraz większym zakresie wdrażane w procesy biznesowe, dzięki czemu rosła świadomość i „kultura” zarządzania ryzykiem w procesie zarządzania.

 • System informacji zarządczej

Oszacowania wewnętrzne są wykorzystywane w szerokim stopniu w systemie informacji zarządczej w obszarze ryzyka i działalności operacyjnej. Poszczególne szczeble zarządcze (Rada Nadzorcza, Zarząd, wyspecjalizowane komitety) otrzymują z określoną częstotliwością szczegółowe informacje w zakresie ekspozycji na poszczególne rodzaje ryzyka i profilu ryzyka, z wykorzystaniem oszacowanych parametrów ryzyka, co umożliwia efektywne zarządzanie ryzykiem.

 • Apetyt na ryzyko

Wewnętrzne oszacowania zostały wykorzystane w szerokim zakresie w określeniu „apetytu na ryzyko” Banku i Grupy Banku Millennium. W jego skład wchodzą mierniki, bufory i limity ilościowe, które wraz z wytycznymi jakościowymi dotyczącymi zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, określają skłonność Banku do podejmowania ryzyka. Parametry ryzyka stanowią także istotny element realizowanej strategii ryzyka, zawierającej cele i wytyczne w obszarze zarządzania różnymi rodzajami ryzyka.

 • Limity koncentracji

W obszarze ryzyka koncentracji kredytowej i dużych zaangażowań, oszacowania wewnętrzne zostały wykorzystane przy opracowaniu limitów zaangażowania na poszczególne segmenty portfela kredytowego. W tym celu porównano poziom ryzyka – wyliczony przy użyciu parametrów ryzyka – z dostępnymi zasobami finansowymi, które mogą być użyte do zabezpieczenia ryzyka, z uwzględnieniem buforu na potencjalny wzrost ryzyka.

 • Kompetencje decyzyjne

Ważnym obszarem zastosowania oszacowań wewnętrznych są kompetencje decyzyjne dla udzielania kredytów. Limity dla poziomów kompetencji decyzyjnych zależą od klasy ratingowej w MS oraz łącznej ekspozycji wobec grupy ekonomicznej klienta (oraz grupy podmiotów powiązanych, do której należy klient).

 • Ocena zdolności i wiarygodności kredytowej

Oszacowania wewnętrzne wpływają w dużym stopniu na ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej klienta. Nadany rating wpływa na poziom zdolności kredytowej w ramach: (a) sprawdzenia tzw. kryteriów odcinających, w ramach których określa się minimalny, możliwy do akceptacji rating dla każdego segmentu/produktu; (b) wyliczenia limitu kredytowego dla klienta.

 • Cena kredytu i polityka cenowa

Parametry ryzyka są wykorzystywane również w wyznaczeniu ceny transakcji kredytowej, poprzez uwzględnienie w niej kosztu ryzyka oraz kosztu kapitału.

 • Kapitał ekonomiczny

Parametry ryzyka kredytowego i rynkowego służą jako jeden z elementów umożliwiających wyliczenie kapitału ekonomicznego na ryzyko. Kapitał ekonomiczny wykorzystywany jest zaś w ocenie bezpieczeństwa funkcjonowania, alokacji i realokacji kapitału na linie biznesowe, ocenie efektywności z uwzględnieniem ryzyka, ustaleniu limitów koncentracji.

Opis procesu zarządzania ograniczeniem ryzyka kredytowego oraz uznawania technik ograniczania ryzyka kredytowego (CRR art. 452.b.iii)

Podstawowym kryterium branym pod uwagę w Grupie przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu na określonych warunkach jest ocena posiadania przez klienta zdolności do terminowej obsługi tego finansowania, bez konieczności realizacji zabezpieczeń. Przyjmowane zabezpieczenia mają na celu ograniczenie ryzyka kredytowego ponoszonego przez Grupę na wypadek, gdyby klient nie dokonał spłaty w kwotach i terminach określonych w umowie. W związku z tym wymogi w zakresie przyjmowanego zabezpieczenie powinno być adekwatne do ryzyka kredytowego ponoszonego przez Grupę w przypadku danego klienta, przy uwzględnieniu specyfiki udzielanego finansowania. Dodatkowo w przypadku kredytów finansujących nieruchomości (w szczególności detaliczne kredyty hipoteczne) ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości stanowi obligatoryjny element produktu kredytowego.

Polityka zabezpieczeń Grupy określa zasady w zakresie akceptowanych typów, rodzajów i form prawnych zabezpieczeń, zasady wartościowania zabezpieczeń oraz wymogi przy ich przyjmowaniu, zasady wyceny zabezpieczeń oraz zasady ich monitorowania.

Lista akceptowanych przez Grupę typów zabezpieczeń jest szeroka i obejmuje zabezpieczenia finansowe, hipoteczne, pozostałe rzeczowe, gwarancje i poręczenia oraz należności. Rodzaje akceptowanych zabezpieczeń zostały szczegółowo określone, przy czym Grupa zdefiniowała również warunki w zakresie cech poszczególnych rodzajów aktywów, pozwalających na przyjęcie ich jako zabezpieczenie. Grupa zdefiniowała również listę akceptowanych form prawnych zabezpieczeń przy wzięciu pod uwagę ryzyka związanego z możliwością utraty zabezpieczenia, szczególnie w przypadku upadłości klienta lub prowadzonej wobec niego egzekucji komorniczej.

Grupa zdefiniowała zasady przeprowadzania wyceny wartości zabezpieczenia przyjmowanego na zabezpieczenie.

W przypadku zabezpieczeń finansowych wartość zabezpieczenia określana jest na podstawie bieżącej rynkowej wyceny danego aktywa po pomniejszeniu o zdefiniowane narzuty, w tym z tytułu zmienności cenowej.

Zabezpieczenia hipoteczne wyceniane są na podstawie operatów szacunkowych wykonywanych przez rzeczoznawców majątkowych, weryfikowanych przez wyspecjalizowane jednostki Grupy. Przy monitoringu wartości zabezpieczeń kredytów detalicznych w trakcie ich obsługi, aktualizacja wartości zabezpieczenia przeprowadzana jest metodą statystyczną przy wykorzystaniu indeksów zmian cen nieruchomości.

W przypadku zabezpieczeń rzeczowych sposób wyceny zależy od rodzaju, wartości jednostkowej aktywa oraz wieku aktywa - wycena najczęściej wykonywana jest w oparciu o szacowaną cenę rynkową wyznaczaną przez wyspecjalizowane jednostki Grupy.

W każdym przypadku jednostki dokonujące wyceny/weryfikujące wyceny są oddzielone od jednostek sprzedażowych.

Odpowiednio do typu i rodzaju zabezpieczenia Bank monitoruje je pod kątem:

 • spełnienia warunków umownych zabezpieczenia, w tym potwierdzenia pewności prawnej,
 • aktualizacji wartości zabezpieczenia,
 • istnienia zabezpieczenia (wizja lokalna).

Grupa dodatkowo stosuje cały szereg zabezpieczeń uzupełniających mających na celu ułatwienie prowadzenie egzekucji lub uprawdopodobnienie skuteczności zaspokojenia się z danego rodzaju zabezpieczenia.

Mechanizm kontroli systemów ratingowych oraz przeglądu systemów ratingowych (CRR art. 452.b.iv)

W Grupie obowiązuje zasada bezwzględnego rozdzielenia funkcji komercyjnych, które generują ryzyko kredytowe (funkcje te realizowane są w Obszarze Biznesowym), od funkcji oceny ryzyka kredytowego klienta i ekspozycji (funkcje te realizowane są przez jednostki w Obszarze Ryzyka). W obszarze ekspozycji detalicznych przyznanie końcowej oceny ryzyka (ratingu) następuje w trybie automatycznym. W odniesieniu do ekspozycji wobec przedsiębiorstw, nadawanie ratingu ryzyka dla klientów oraz monitoring i ewentualna zmiana ratingów w okresie ich obowiązywania należy do wyspecjalizowanego Departamentu Ratingów.

Zarządzanie modelami ratingowymi, w tym wykonywanie funkcji kontrolnych, jest uregulowane w procedurach wewnętrznych dotyczących budowy modeli, kalibracji modeli i monitorowania modeli. Odpowiedzialność za wykonywanie powyższych działań została powierzona desygnowanym właścicielom modeli.

W celu zapewnienia właściwej kontroli i przeglądu systemów ratingowych (właściwe oszacowanie parametrów ryzyka oraz przebieg procesu nadawania ratingu i decyzji kredytowej), wprowadzono proces monitorowania i walidacji.

Proces monitorowania wykonywany jest przez jednostkę odpowiedzialną za rozwój modeli.

Proces walidacji wykonywany przez jednostkę niezależną od jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój modeli.

W ramach procesu monitorowania i walidacji funkcjonują następujące jednostki:

 • Komitet Ryzyka, który ponosi generalną odpowiedzialność za kontrolę ryzyka
 • Komitet Walidacyjny Banku, który odpowiada za potwierdzenie wyników walidacji modeli ryzyka oraz kontynuację wdrażania środków określonych przez Biuro Walidacji Modeli. Rezultaty walidacji podlegają następnie ratyfikacji przez Komitet Ryzyka.
 • Biuro Walidacji Modeli, które jest odpowiedzialne za jakościowe i ilościowe analizy, niezależną od budowy modeli walidację modeli, rozwijanie metodyk walidacji i monitoringu modeli, przygotowywanie raportów dla Komitetu Walidacyjnego.
 • Właściciele Modeli i Właściciele Systemów Ratingowych odpowiedzialni za funkcję budowy, która obejmuje następujące elementy: opracowywanie nowych modeli, rekalibracje istniejących modeli, zarządzania czynnikami mającymi wpływ na wykorzystanie modelu, wdrażanie zaleceń Komitetu Walidacyjnego, zarówno we własnym zakresie, jak i we współpracy z IT.

Raporty i rekomendacje wynikające z monitorowania modeli zatwierdza Kierujący Departamentem Ryzyka. Wyniki przedstawiane są na Komitecie Walidacyjnym, a następnie akceptowane przez Komitet Ryzyka.

Raporty i rekomendacje Zespołu Walidacyjnego zatwierdzane są przez Komitet Walidacyjny.

Przewodniczący Komitetu Walidacyjnego jest zobowiązany do przedstawiania Komitetowi Ryzyka oraz, jeśli to konieczne, innym komitetom odpowiedzialnym za kontrolę ryzyka kredytowego, wniosków Komitetu Walidacyjnego w odniesieniu do wszystkich modeli ryzyka kredytowego i systemów ratingowych oraz statusu realizacji ewentualnych działań korygujących.

Bank przechowuje dokumentację wdrożonych modeli, systemów ratingowych, raporty z walidacji, monitorowania, jak również metodyki, według których raporty z walidacji i monitorowania zostały sporządzone oraz protokoły dotyczące decyzji Komitetu Walidacyjnego i Komitetu Ryzyka.

Dodatkowo, Departament Audytu Wewnętrznego dokonuje przeglądów systemów ratingowych zgodnie z rocznymi Planami Audytu zatwierdzanymi przez Radę Nadzorczą. Obejmują one obszar kredytowy, w tym w szczególności zagadnienia oszacowań wartości parametrów ryzyka: PD, LGD, CCF oraz współczynnika oczekiwanych strat EL. Przeglądy audytu uwzględniają także ocenę organizacji procesów zarządzania modelami, ich monitorowania oraz walidacji. Przeglądy realizowane są na podstawie jednolitych programów audytowych i metodologii zatwierdzonych przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Opis procesu ratingów wewnętrznych (CRR art. 452.c)

Rządy i banki centralne (CRR art. 452.c.i)

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB

Instytucje (CRR art. 452.c.ii)

Klasa ekspozycji podlegająca stałemu wyłączeniu z metody IRB

Przedsiębiorcy, w tym mali i średni przedsiębiorcy, kredytowanie specjalistyczne oraz nabyte wierzytelności (CRR art. 452.c.iii)

Klasy ekspozycji podlegające planowi stopniowego wdrożenia metody IRB. Zgodnie z ostatnim zezwoleniem IRB, Grupa planuje złożyć Wniosek IRB w zakresie tych portfeli nie wcześniej niż 31.12.2016 r.

Ekspozycje detaliczne (CRR art. 452.c.iv)

 • Modele PD

Proces ratingowy w Banku Millennium opiera się na następujących zasadach:

i. nadanie klasy ryzyka wszystkim ekspozycjom kredytowym;
ii. Wszystkie decyzje kredytowe powinny być poprzedzone nadaniem klasy ratingowej dla klienta;
iii. W segmencie detalicznym proces nadawania ratingu oparty jest na modelach skoringowych/ratingowych PD;
iv. Proces nadawania ratingu jest procesem niezależnym od procesu podejmowania decyzji kredytowych.

Przedstawione zasady nadawania ratingu mają zastosowanie do wszystkich kategorii ekspozycji detalicznych: ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych, odnawialnych ekspozycji detalicznych oraz pozostałych ekspozycji detalicznych.

Klasa ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych obejmuje ekspozycje będące kredytem lub pożyczką zabezpieczoną hipoteką na nieruchomości wobec klientów detalicznych (mikroprzedsiębiorstwa i klienci indywidualni).

Klasa odnawialnych ekspozycji detalicznych obejmuje ekspozycje wobec osób fizycznych, niezabezpieczone, odnawialne, o wartości ekspozycji nie przekraczającej 100.000 euro oraz spełniające warunek niskiej zmienności stóp strat.

Wszystkie ekspozycje detaliczne nie zaliczone do powyższych kategorii są traktowane jako pozostałe ekspozycje detaliczne. Podlegają one planowi stopniowego wdrożenia, a zgodnie z ostatnim zezwoleniem IRB wniosek o stosowanie metody IRB dla tych ekspozycji będzie złożony przed 30.06.2015 r.

Kompetencje w procesie nadawania ratingu są podzielone w następujący sposób:

a)  Wprowadzanie danych
b)  Weryfikacja danych
c)  Nadanie ostatecznej oceny ryzyka (decyzja automatyczna);

Klasy ryzyka wynikające z modeli oraz ratingi proceduralne są nadawane automatycznie i nie podlegają korekcie eksperckiej.

W procesie nadania ratingu, Bank wykorzystuje dane z różnych dostępnych źródeł:

 • źródła wewnętrzne (systemy informatyczne Banku),
 • źródła zewnętrzne (Biuro Informacji Kredytowej S.A.)
 • dane pozyskane od klientów.

W zakresie modeli niewykonania zobowiązań (modele PD), w klasie ekspozycji detalicznych funkcjonuje system ratingowy dla mikroprzedsiębiorstw i system ratingowy dla klientów indywidualnych. W ramach obu systemów używane są modele skoringowe behawioralne oraz modele skoringowe aplikacyjne, desygnowane do określonych grup klientów i/lub produktów. W przypadku klientów z symptomami pogorszenia zdolności i wiarygodności kredytowej lub z zadłużeniem przeterminowanym nadawane są ratingi proceduralne.

Rating proceduralny ma pierwszeństwo stosowania. Jeśli klient nie posiada ratingu proceduralnego, zastosowanie ma rating behawioralny, o ile został nadany.
Rating behawioralny nadawany jest po raz pierwszy po trzech miesiącach współpracy klienta z Bankiem, a następnie z miesięczną częstotliwością, pod warunkiem, że rachunki klienta spełniają wymogi przewidziane w modelu behawioralnym.

Jeśli klient nie posiada ratingu proceduralnego oraz behawioralnego, zastosowanie ma rating aplikacyjny. 

 • Modele LGD

W zakresie modeli strat z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD), zostały one zbudowane dla dwóch portfeli:

a) portfela niezabezpieczonego dla klientów detalicznych,
b) portfela zabezpieczonego przez nieruchomości mieszkalne dla klientów detalicznych.

Zgodnie z CRR, banki maja za zadanie estymować parametry LGD wykorzystując dane dotyczące niewykonanych zobowiązań w ramach wszystkich dostępnych źródeł oraz uwzględniając wszystkie informacje istotne z punktu widzenia szacowania poziomu straty ekonomicznej.

Z tego powodu Bank przeprowadził oszacowanie parametrów LGD na bazie danych, która obejmuje wszystkie przypadki niewykonania zobowiązania wynikające z ilościowych i jakościowych przesłanek definicji niewykonania zobowiązania.

Zgodnie z metodologią wyliczenia LGD, głównymi elementami obliczeń są: prawdopodobieństwo uzdrowienia, lub zakończenie procesu windykacji klienta, wartość odzysków, koszty oraz stopa dyskontowa.

Bank przyjął następujące podejście do budowy modeli LGD:

 • Oszacowanie prawdopodobieństwa ścieżki wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania – drzewo prawdopodobieństwa;
 • Oszacowanie parametrów straty dla każdej ze ścieżek wyjścia ze stanu niewykonania zobowiązania.

Strata z tytułu niewykonania zobowiązania jest szacowana na poziomie transakcji.

 • Modele ekspozycji w momencie niewykonania zobowiązania (EAD)

Model EAD został zbudowany dla ekspozycji portfela detalicznego. Przy estymacji EAD, ekspozycja na moment niewykonania zobowiązania była porównywana z wartością limitu i zaangażowaniem bilansowym zaobserwowanym na rok przed zdarzeniem niewykonania zobowiązania. Kalkulacja parametrów ekwiwalentu bilansowego (CCF) była przeprowadzona dla grup produktów, dla których istniała możliwość wystąpienia zaangażowania pozabilansowego oraz Bank dysponował istotną liczbą obserwacji pozwalającą na wnioskowanie statystyczne, tj. dla limitów w rachunkach (overdrafty) oraz kart kredytowych (portfel QRRE). W przypadku gwarancji, dla których liczba obserwacji była zbyt mała dla przeprowadzenia analiz statystycznych, przyjęto konserwatywną wartość CCF. Jednocześnie nie opracowano modelu EAD dla portfela RRE, z racji nieistotnej liczby obserwacji.

Ekspozycje kapitałowe (CRR art. 452.c.v)

Grupa Millennium klasyfikuje jako ekspozycje kapitałowe udziały oraz instrumenty kapitałowe posiadane przez jakiekolwiek jednostki Banku, z wyłączeniem, w ujęciu skonsolidowanym, udziałów reprezentujących inwestycje w spółki zależne, które są klasyfikowane jako transakcje wewnątrzgrupowe. Jednak ze względu na fakt, że łączna wartość portfela kapitałowego Grupy jest nieistotna, postanowiono stale wyłączyć przedmiotowe ekspozycje z podejścia IRB i wyliczać dla nich wymóg kapitałowy zgodnie z podejściem standardowym.

Wartość ekspozycji według kategorii ekspozycji, w tym wartość kredytów pozostających do spłaty (bilansowa), niewykorzystanych zobowiązań (pozabilansowa), średnie wagi ryzyka, średnie wartości ekspozycji ważonych ryzykiem (CRR art. 452.d.e)

Wartość ekspozycji (EAD) według kategorii ekspozycji, w tym wartość kredytów pozostających do spłaty (bilansowa), niewykorzystanych zobowiązań (pozabilansowa) na 31.12.2014 r. (w tys. zł)

L.p. Klasa ekspozycji Wartość ekspozycji Rodzaj ekspozycji
BilansowePozabilansoweInstr. pochodnetransakcje repo
1  Rządy i banki centralne   11.906.036 11.870.377 35.658    
2  Instytucje  2.653.941 2.374.649 70.165 209.127  
3  Przedsiębiorcy  10.654.092 10.122.616 531.476    
4  Ekspozycje detaliczne, w tym  35.051.593 33.577.205 1.474.388    
4a  - Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych  27.104.739 27.104.739      
4b  - Odnawialne ekspozycje detaliczne  2.596.355 1.138.270 1.458.086    
4c  - Pozostałe ekspozycje detaliczne  5.350.498 5.334.197 16.302    
5 Kredytowanie specjalistyczne   831.226 831.226      
6 Ekspozycje kapitałowe  10.477 10.477      
7 Ekspozycje w portfelu handlowym 1.499.712 934.287   409.841 155.583
8 Inne aktywa niebędące ekspozycjami kredytowymi 1.285.154 1.285.154      
9 RAZEM 63.892.230 61.005.990 2.111.688 618.968 155.583

Wartość ekspozycji, ekspozycji ważonej ryzykiem oraz średnia waga ryzyka według kategorii ekspozycji na 31.12.2014 r. (w tys. zł)

L.p. Klasa ekspozycji Wartość ekspozycji Wartość ekspozycji ważonej ryzykiemŚrednia waga ryzyka
1  Rządy i banki centralne  11.906.036 0 0,0%
2  Instytucje 2.653.941 898.407 33,9%
3  Przedsiębiorcy 10.654.092 9.794.841 91,9%
4  Ekspozycje detaliczne, w tym 35.051.593 10.956.926 31,3%
 4a  - Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych 27.104.739 6.079.466 22,4%
 4b  - Odnawialne ekspozycje detaliczne 2.596.355 1.025.128 39,5%
 4c  - Pozostałe ekspozycje detaliczne 5.350.499 3.852.332 72,0%
5 Kredytowanie specjalistyczne  831.226 820.696 98,7%
6 Ekspozycje kapitałowe 10.477 11.879 113,4%
7 Ekspozycje w portfelu handlowym 1.499.712 228.101 15,2%
8 Inne aktywa niebędące ekspozycjami kredytowymi 1.285.154 869.651 67,7%
9 RAZEM 63.892.230 23.580.500 36,9%

Wartość ekspozycji detalicznych w poszczególnych klasach ratingowych pogrupowanych według klas umożliwiających zróżnicowanie ryzyka kredytowego (CRR art. 452.f)

Wartość ekspozycji, ekspozycji ważonej ryzykiem oraz średnia waga ryzyka według kategorii ekspozycji na 31.12.2014 r. (w tys. zł)

L.p.Klasa ekspozycjiWartość ekspozycji
1 Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych 27.104.739
1.1 · Wysoka jakość kredytowa (1-3 MS) 17.650.942
1.2 · Dobra jakość kredytowa (4-6 MS) 5.115.143
1.3 · Średnia i niska jakość kredytowa (7-12 MS) 3.251.064
1.4 · Ratingi proceduralne (13-15 MS) 1.087.591
2 Odnawialne ekspozycje detaliczne 2.596.355
2.1 · Wysoka jakość kredytowa (1-3 MS) 652.274
2.2 · Dobra jakość kredytowa (4-6 MS) 908.291
2.3 · Średnia i niska jakość kredytowa (7-12 MS) 866.533
4 · Ratingi proceduralne (13-15 MS) 169.258

Wartość rzeczywistych korekt o szczególne ryzyko kredytowe dla każdej kategorii ekspozycji (CRR art. 452.g)

Wartość rzeczywistych korekt o szczególne ryzyko kredytowe dla każdej kategorii ekspozycji na 31.12.2014 r. (w tys. zł)

L.p.Klasa ekspozycjiWartość korekt z tyt. szczególnego ryzyka kredytowego
1 Rządy i banki centralne   0
2 Instytucje  531
3 Przedsiębiorcy  521.484
4 Ekspozycje detaliczne, w tym  740.121
4a - Ekspozycje detaliczne zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych  228.929
4b - Odnawialne ekspozycje detaliczne  66.838
4c - Pozostałe ekspozycje detaliczne  444.354
5 Kredytowanie specjalistyczne   86.890
6 Ekspozycje kapitałowe  0
7 Ekspozycje w portfelu handlowym 0
8 Inne aktywa niebędące ekspozycjami kredytowymi 0
9 RAZEM 1.349.027

Grupa nie zaobserwowała istotnych różnic w korektach wartości w 2014 roku w porównaniu w wcześniejszymi doświadczeniami.

Opis czynników które miały wpływ na poniesione straty, oszacowania w zestawieniu z rzeczywistymi wynikami w dłuższej perspektywie czasowej (CRR art. 452.h.i.j.)

Porównanie wartości PD zrealizowanych z modelowymi

Poniższe tabele przedstawiają wyliczenia zrealizowanych stóp niewykonania zobowiązań oraz szacowanych wartości stopy niewykonania zobowiązań, dla portfeli objętych zezwoleniem na stosowanie metody IRB.

Zrealizowane i szacowane stopy niewykonania zobowiązań („default”) dla portfela QRRE (w %)

OkresSzacowana stopa defaultZrealizowana stopa default
2012 3,12% 2,16%
2013 2,74% 2,16%
2014 2,68% 1,99%

Zrealizowane i szacowane stopy niewykonania zobowiązań („default”) dla portfela kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (w %)

OkresSzacowana stopa defaultZrealizowana stopa default
2012 1,12% 0,49%
2013 0,80% 0,49%
2014 0,78% 0,48%

Zrealizowane stopy niewykonania zobowiązań („default”) zmniejszyły się w ostatnich latach i są mniejsze niż szacowane. Obserwowane obniżenie zrealizowanych stóp default w ostatnich latach jest zgodne z trendami obserwowanymi na rynku I może być wyjaśnione:

 • Stabilną sytuacją makroekonomiczną,
 • Zmianą polityki kredytowej Banku wprowadzoną w 2010 r. w odpowiedzi na światowy kryzys finansowy.

Zrealizowane stopy default były takze mniejsze niż przeciętne prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD) z powodu:

 • Wyższych zrealizowanych stóp default z lat poprzednich, które zostały uwzględnione przy szacowaniu długookresowego PD
 • Uwzględnianiu w szacowaniu długookresowego PD także dodatkowego, konserwatywnego buforu, związanego z błędami oszacowań, który podwyższa szacowane wartości parametru PD.

Porównanie wartości CCF zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników CCF przeprowadzono dla przypadków z portfela QRRE wchodzących w default w ciągu roku kalendarzowego 2014 (okres sprawozdawczy) oraz 2013 (okres porównawczy), które na koniec roku poprzedzającego dany okres (odpowiednio na dzień 31.12.2013 oraz 31.12.2012). znajdowały się poza defaultem i posiadały dodatnią ekspozycję pozabilansową. Analiza polegała na porównaniu średnich zrealizowanych wartości współczynników konwersji ze średnimi wartościami modelowymi (w obu przypadkach zastosowano średnią ważoną wielkością ekspozycji pozabilansowej). Współczynniki modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane wartości. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli.

 20142013
CCF modelowy 82,40% 80,60%
CCF zrealizowany 60,30% 41,00%

Zarówno w okresie sprawozdawczym jak i porównawczym zrealizowane wartości współczynników CCF nie przekroczyły wartości modelowych. W związku z tym, że  Bank nie zanotował wyższych od spodziewanych poziomów współczynników konwersji kredytowej ten element ryzyka kredytowego nie prowadzi do wystąpienia wyższych od spodziewanych strat.

Porównanie wartości LGD zrealizowanych z modelowymi

Analizę zrealizowanych współczynników LGD przeprowadzono dla przypadków z portfeli RRE i QRRE. Wyznaczenie zrealizowanych wartości LGD wymaga dłuższej perspektywy czasowej, gdyż odzyski mogą wystąpić dopiero długo po wejściu ekspozycji w stan defaultu. W związku z tym wyliczenie zrealizowanych wartości LGD zostało oparte na przypadkach wchodzących w default do grudnia 2012 roku. Wyznaczony na tych przypadkach średni poziom LGD porównano ze średnim poziomem LGD wynikającym ze stosowanego modelu (w obu przypadkach zastosowano średnią ważoną wielkością ekspozycji). Wartości modelowe uwzględniają szereg narzutów konserwatywnych i powinny przewyższać faktycznie zrealizowane straty. Otrzymane wyniki podano w poniższej tabeli.

Porównanie wartości LGD zrealizowanych z modelowymi (w %)

Wartość LGDPortfel
RREQRRE
Zrealizowana 20,70% 62,90%
Modelowana 31,60% 84,20%

Dla obu analizowanych portfeli modelowe wartości strat znacząco przewyższyły poziomy zrealizowane. Można zatem stwierdzić że nie wystąpiły nadspodziewane straty związane z poziomami LGD, a stosowany model okazał się wystarczająco konserwatywny.

 • CRR art. 452.j.

Nie dotyczy. Grupa nie posiada spółek prowadzących działalność kredytową za granicą. 

Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego (CRR art. 453)

 • CRR art. 453.a

Grupa nie stosuje saldowania ekspozycji bilansowych i pozabilansowych.

 • CRR art. 453.b

Zasady i procedury dotyczące zabezpieczeń i zarządzania nimi.

W obszarze zarządzania zabezpieczeniami, Grupa stosuje podejście, zgodnie z którym zabezpieczenie służy zapewnieniu Grupie spłaty kapitału, odsetek, prowizji i opłat na wypadek, gdyby klient nie dokonał spłaty w kwotach i terminach określonych w umowie. Zawsze jednak podstawowym źródłem spłaty należności są dochody kredytobiorcy lub/i kredytowane przedsięwzięcie. W związku z tym zabezpieczenie powinno być adekwatne do ryzyka kredytowego ponoszonego przez Bank, przy uwzględnieniu specyfiki danej transakcji kredytowej.

Prawne zabezpieczenie obowiązuje do czasu spłaty wszystkich wierzytelności Grupy, wynikających z zabezpieczanej transakcji kredytowej. Termin ważności lub zapadalności zabezpieczenia nie powinien być wcześniejszy niż termin całkowitej spłaty zabezpieczanej transakcji kredytowej.

Zabezpieczenie w postaci nieruchomości (aktualizacja wartości)

W zakresie wyceny zabezpieczeń kredytowych, w odniesieniu do największego portfela kredytowego - kredytów detalicznych mieszkaniowych, w każdym przypadku w procesie rozpatrywania wniosków kredytowych wymagana jest wycena nieruchomości na zabezpieczenie kredytu, dokonana przez biegłego rzeczoznawcę. 

Grupa monitoruje zabezpieczenia pod kątem:

 • aktualizacji wartości bazowej zabezpieczenia,
 • spełnienia warunków umownych zabezpieczenia,
 • istnienia zabezpieczenia (wizja lokalna).

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczenia hipotecznego może być dokonana w jednej z poniższych form:

 • ocena wartości nieruchomości, rozumiana jako oszacowanie przez Grupę aktualnej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie transakcji kredytowej, dokonane w oparciu o stosowane przez Bank metody lub na podstawie analizy rynku nieruchomości na dzień dokonania oceny,
 • wycena przez rzeczoznawcę.

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczeń finansowych

W przypadku zabezpieczeń finansowych następujących rodzajów ‘Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych będące w sprzedaży przez podmioty grupy Banku, zarządzane przez Millennium TFI’ oraz ‘Akcje notowane na WGPW’, ich wartość bazowa jest aktualizowana z częstotliwością dzienną.

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczeń rzeczowych

Aktualizacja wartości bazowej zabezpieczenia rzeczowego jest dokonywana poprzez ocenę wartości zabezpieczenia rzeczowego. Ocena wartości zabezpieczenia rzeczowego wykonywana jest raz w roku.

Ocena wartości zabezpieczenia rzeczowego polega na zastosowaniu do początkowej wartości zabezpieczenia z wyceny wskaźników umorzeniowych uzależnionych od wieku i rodzaju zabezpieczenia rzeczowego. Stosowanie umorzenia rozpoczyna się od roku następnego po roku produkcji. Dla każdego przedmiotu zabezpieczenia ustala się zakładany okres eksploatacji, po upływie którego przyjmuje się zerową wartość zabezpieczenia.

 • CRR art. 453.c

Poniższa tabela zawiera typy, rodzaje i formy prawne zabezpieczeń akceptowanych przez Bank. Proces przyjmowania zabezpieczeń jest regulowany przez specjalnie desygnowane procedury. Dopuszczalne jest przyjmowanie innych rodzajów zabezpieczeń po spełnieniu określonych wymagań. 

Tabela nr 22 Typy i rodzaje zabezpieczeń stosowanych przez Grupę

TypRodzajForma prawna
Finansowe Lokata terminowa w Banku Przewłaszczenie 
w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału 
 
 
Lokata Superduet  Dla lokaty:
w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału w części dotyczącej lokaty - Przewłaszczenie
  Dla jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego:
  Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Program inwestycyjny Prestige Przelew wierzytelności.
w zł/walucie obcej
Polisa gwarancyjna  Przelew wierzytelności
Umowa ubezpieczenia Megazysk Przelew wierzytelności
Lokata terminowa w innym banku Przelew wierzytelności
w zł/walucie obcej z gwarancją 100% kapitału Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych  Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Akcje notowane na WGPW Przewłaszczenie
wchodzące w skład WIG 20, zdeponowane w Millennium Dom Maklerski Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
  Zastaw zwykły
Bony skarbowe  Przewłaszczenie
zdeponowane w Banku Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
  Zastaw zwykły
Zdematerializowane obligacje Skarbu Państwa dopuszczone do obrotu zorganizowanego zdeponowane w Banku lub Millennium Dom Maklerski Przewłaszczenie
Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły
Zdematerializowane obligacje Skarbu Państwa niedopuszczone do obrotu zorganizowanego zdeponowane w Banku lub Millennium Dom Maklerski Zastaw rejestrowy (docelowo) i Zastaw zwykły (przejściowo)
Zastaw zwykły 
Hipoteczne Nieruchomości mieszkalne Hipoteka 
(domy wielorodzinne, domy jednorodzinne, mieszkania, siedlisko w przypadku gruntów rolnych )  
  oraz 
   
Nieruchomości komercyjne Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo) – w przypadku zabezpieczenia na częściach składowych nieruchomości [np. urządzenia, sprzęt specjalistyczny, maszyny, linie technologiczne trwale związane z gruntem lub budynkiem, których demontaż naruszy konstrukcję budynku lub w istotny sposób obniży wartość demontowanego zabezpieczenia (np. instalacje mediów, windy)]
(biura, magazyny, sklepy ,lokale usługowe, hotele)  
Rzeczowe Pojazdy, w tym samochody, sprzęt budowlany na podwoziu samochodowym, inne pojazdy (np. naczepy i przyczepy oraz ciągniki siodłowe) Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Zastaw rejestrowy na zabezpieczenie przyszłe i Przewłaszczenie (warunkowo)
Flota, złożona z samochodów Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Samodzielny sprzęt specjalistyczny i maszyny Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Linie technologiczne Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Zbiór środków trwałych, złożony z samodzielnego sprzętu specjalistycznego, maszyn  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Zapasy  Zastaw rejestrowy i Przewłaszczenie (warunkowo)
Przewłaszczenie
Należności Należności z kontraktów dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta oraz wynajmu Cesja wierzytelności z kontraktów
Należności ze stałej współpracy z określonymi kontrahentami  Cesja wierzytelności wynikających ze stałej współpracy z określonymi kontrahentami
Gwarancje i poręczenia Gwarancja bankowa Gwarancja bankowa 
Poręczenie Poręczenie według prawa cywilnego
Poręczenie wekslowe

 • CRR art. 453.d

Grupa nie wykorzystuje gwarancji i kredytowych instrumentów pochodnych jako instrumenty zabezpieczania ryzyka w procesie wyliczania wymogów kapitałowych.

 • CRR art. 453.e

Grupa obserwuje koncentrację związaną z ograniczaniem ryzyka kredytowego w odniesieniu do zabezpieczenia kredytów w postaci hipoteki na nieruchomości ustanowionej na rzecz Banku. Kredyty zabezpieczone na nieruchomości stanowiły na koniec 2014 r. ok. 60% łącznego portfela kredytowego, w tym kredyty w zł 21% portfela (ok. 9,3 mld zł), a kredyty denominowane w CHF 39% (ok. 17,7 mld zł). Głównym czynnikiem ryzyka związanego z tym zabezpieczeniem są:

1)    wzrost kursu wymiany CHF/zł,
2)    spadek wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty.

Obydwa powyższe czynniki ryzyka przyczyniają się do wzrostu przeciętnego wskaźnika LtV (stosunek wartości kredytu do wartości zabezpieczenia), wynikającego stąd wzrostu wartości kredytów, gdzie wartość LtV jest większa niż 100% oraz pogorszenia adekwatności kapitałowej.

Pierwszy czynnik ryzyka podwyższa wskaźnik DtI (stosunek wartości zadłużenia z tytułu kredytów do dochodów klienta). Prowadzi to także do pogorszenia wskaźników płynności.

Grupa identyfikuje, mierzy, monitoruje i kontroluje w sposób ciągły powyższe czynniki ryzyka. Stosowana jest konserwatywna strategia płynności, która przewiduje utrzymanie buforów aktywów płynnych na nieoczekiwane zmiany kursowe. Plan kapitałowy, przewiduje utrzymanie adekwatności kapitałowej na satysfakcjonującym poziomie w ciągu najbliższych lat. Obydwa plany – płynności i kapitałowy - uwzględniają testy warunków skrajnych przewidujące istotną aprecjację kursy wymiany CHF/zł. Poziom kredytów zagrożonych jest regularnie monitorowany, a w sytuacji potencjalnych problemów ze spłata zadłużenia nawiązywany jest kontakt, w celu zastosowania rozwiązania odpowiedniego do możliwości danego klienta. Jakość portfela kredytów zabezpieczonych na nieruchomości utrzymuje się na wysokim poziomie.

 •  CRR art. 453.f, 453.g – nie dotyczy
 •  CRR art. 454 – nie dotyczy
 •  CRR art. 455 – nie dotyczy