Narzędzia strony

Polityka w zakresie wynagrodzeń (CRR art. 450)

Proces ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń

Polityka zmiennych składników osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium SA, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka została opracowana na podstawie założeń dotyczących wynagradzania pracowników w Grupie Banku Millennium - z uwzględnieniem stosowanego systemu zarządzania i kontroli wewnętrznej oraz wymogów Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego nr 258/2011 - przez powołany w tym celu zespół projektowy złożony z ekspertów z zakresu HR, prawa bankowego i prawa pracy, zarządzania ryzykiem oraz zapewnienia zgodności. Metoda analizy zakresów odpowiedzialności za decyzje obarczone ryzykiem, przyjęte założenia wynagradzania oraz zasady i kryteria oceny były przedstawiane specjalnie w tym celu powołanemu Komitetowi Sterującemu do weryfikacji i akceptacji. Podobnej weryfikacji Komitetu podlegała wyłoniona lista stanowisk i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji istotnie wpływających na profil ryzyka banku. W skład Komitetu Sterującego wchodzili: Prezes Banku Millennium, Wiceprezes Banku, Członek Zarządu, Dyrektor Departamentu Ryzyka, Dyrektor Departamentu Planowania i Informacji Zarządczej.

„Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium SA” (Polityka) została zatwierdzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku z dnia 30 listopada 2012. Treść Polityki została uszczegółowiona dokumentami opisującymi zasady wdrożenia Polityki odrębnie dla Członków Zarządu Banku i pozostałych pracowników Grupy podejmujących ryzyko („Risk Takers”) zaakceptowanymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku dnia 24 marca 2013.

Lista stanowisk i osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji istotnie wpływających na profil ryzyka obejmuje wszystkich Członków Zarządu Banku, Członków Zarządu Spółek Zależnych, w których Bank jest podmiotem dominującym oraz osoby szczególnie odpowiedzialne za kształtowanie lub kontrolę profilu ryzyka w Grupie Millennium. Przy ustalaniu „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze” nie korzystano z usług konsultantów zewnętrznych.

Zakres i skład Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej i Komitetu Personalnego Zarządu

Decyzje dotyczące premii na podstawie polityki zmiennych składników wynagrodzeń za 2014  podejmowały Komitety Personalne: działający przy Radzie Nadzorczej Banku Millennium Komitet Personalny w składzie obejmującym większość Członków Rady Nadzorczej oraz Komitet Personalny przy Zarządzie Banku w składzie obejmującym wszystkich Członków Zarządu Banku.

Komitet Personalny przy Radzie Nadzorczej jest odpowiedzialny min. za określanie warunków zatrudnienia i ocenę pracy Członków Zarządu Banku. Począwszy od 2013 roku do zadań Komitetu włączono wydawanie opinii na temat polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i rodzajów przyznawanych składników osobom zajmującym stanowiska kierownicze, które mają istotny wpływ na profil ryzyka Banku. Komitet Personalny Rady Nadzorczej spotykał się w 2014 roku trzykrotnie, w trakcie posiedzeń dokonano przeglądu realizacji „Polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium S.A.” i podjęto decyzje dotyczące przyznania wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu Banku za zakończone okresy oceny (w tym wynagrodzenia zmiennego o odroczonym terminie wypłaty). Natomiast Komitet Personalny przy Zarządzie Banku odbył dwa posiedzenia w 2014 roku, w ramach których ocenił pracę i przyznał premię w ramach rocznych programów premiowych dla „Risk Takerów”, nie należących do Zarządu Banku Millennium. 

Informacje dotyczące kształtowania się wynagrodzeń:

Wynagrodzenia osób podejmujących decyzje wpływających na profil ryzyka kształtowane są w szczególności w odniesieniu do:

 • zakresu zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej,
 • zakresu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami
 • na postawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku pracy w instytucjach finansowych

Zmienne składniki wynagrodzeń – roczna pula premiowa dla osób zajmujących stanowiska kierownicze jest przyznawana po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

 • osiągniętych wyników biznesowych: zysku netto, wyniku na działalności bankowej, wskaźnika kosztów do dochodów, wskaźnika ROE;
 • płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;
 • wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Wyniki Banku przed przyznaniem puli premiowej na wynagrodzenia zmienne są analizowane w perspektywie trzyletniej.

Poziom puli premiowej jest skorelowany z osiągnięciem wyniku na działalności bankowej, zysku netto, wskaźnika koszty /dochody, ROE. Wskaźniki adekwatności kapitałowej w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF.

Wskaźniki ryzyka odnoszące się do płynności Banku w ocenianym okresie nie mogą obniżyć się poniżej poziomów akceptowanych przez KNF. Pula premiowa może być zwiększana wraz z poprawą wskaźników. 

Wartość premii przyznanych Risk Takerom, nie może zgodnie z przyjętą w Grupie Banku Millennium Polityką zmiennych składników wynagrodzeń, przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego.

Kryteria oceny wyników na poziomie Banku, jednostek organizacyjnych i indywidualnym będące podstawą do ustalenia i wypłaty indywidualnego zmiennego wynagrodzenia:

Dystrybucja puli premiowej:

Członkowie Zarządu Banku

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu podejmuje Komitet Personalny Rady Nadzorczej po analizie wyników z uwzględnieniem

kryteriów finansowych:

 • wykonanie zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru działalności,
 • porównanie z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości ,
 • biznesowe kryteria rynkowe ustalone dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

 • ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,
 • skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,
 • zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Pozostałe osoby objęte Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Komitet Personalny Zarządu Banku Millennium dokonuje oceny pracy w danym okresie rozliczeniowym kierując się  kryteriami ilościowymi dla danego obszaru odpowiedzialności (Wyniki działalności bankowej linii biznesowych) oraz uznaniowej oceny indywidualnej jakości pracy i na tej podstawie ustala wartość rocznej premii uznaniowej.

Główne parametry i zasady ustalania wynagrodzeń i sposób powiązania z wynikami:

Członkowie Zarządu

Pula premiowa przeznaczona na wypłaty premii Członków Zarządu nie może przekraczać wartości 100% łącznych rocznych wynagrodzeń zasadniczych oraz 2% Skonsolidowanego Zysku Netto Grupy Millennium.

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych a wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego podlega odroczeniu na 3 lata, płatnego w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymują każdą przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną - w połowie w gotówce a w połowie w instrumencie finansowym, którego wartość odnosi się do wartości akcji Banku Millennium.

Pozostałe osoby objęte Polityką zmiennych składników wynagrodzeń

Pozostałym osobom objętym Polityką zmiennych składników wynagrodzeń premia wypłacana jest w 50% w formie gotówkowej w roku następującym po danym roku obrotowym. Pozostałe 50%, jest wypłacane w instrumencie finansowym odnoszącym się do wartości akcji Banku Millennium- w równych rocznych ratach przez 3 lata.

Wynagrodzenie zmienne osoby objętej Polityką nie może przekraczać 100% jej łącznego rocznego wynagrodzenia stałego.

Zasady przyznawania odroczonych składników

Premia, w części odroczonej podlega ponownej ocenie w kolejnych latach i może być na podstawie decyzji Komitetu Personalnego Rady Nadzorczej zmniejszona lub zatrzymana w zależności od sytuacji finansowej Banku wynikającej z działań podjętych w ocenianym okresie.

Warunkiem wypłaty jest niewystąpienie poniższych zdarzeń:

 • istotna korekta wyników w odniesieniu do ocenianego okresu,
 • niski poziom wyników Banku zagrażający bazie kapitałowej,
 • materializacja ryzyka decyzji podjętych w ocenianym okresie wpływająca negatywnie na profil ryzyka banku.

Informacje ilościowe dotyczące wynagrodzeń

Zbiorcza informacja ilościowa dotycząca wysokości wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Grupie Banku Millennium, mających istotny wpływ na profil ryzyka, w rozumieniu artykułu 450 CRR

Zagregowane informacje ilościowe dotyczące łącznego wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa oraz z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzy

Linie biznesoweŁączne wynagrodzenie za 2014 rok
Zarząd BankuRisk Takers (bez Członków Zarządu)Łącznie
Bankowość Detaliczna   996 996
Bankowość Przedsiębiorstw   4.607 4.607
Ogólne Zarządzanie Bankiem 8.867 6.235 15.102
Łącznie 8.867 11.837 20.704

Wysokość wynagrodzeń za dany rok obrachunkowy z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących; wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjam

 Zarząd BankuOsoby zajmujące stanowiska kierownicze - bezpośrednio podlegli Członkom Zarządu BankuPozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 7 26 5
Wynagrodzenie stałe 8.867 8.558 1.370
Wynagrodzenie zmienne (*) 0 1.669 240
Gotówka łącznie 0 853 123
Gotówka wypłacona 0 853 123
Gotówka odroczona 0 0 0
Instrument finansowy łącznie (*) 0 817 118
Instrument finansowy przyznany 0 0 0
Instrument finansowy odroczony 0 817 118
Instrument finansowy wypłacony 0 0 0

(*) na dzień publikacji raportu zmienne wynagrodzenie dla Członków Zarządu za 2014 rok nie zostało przyznane

Wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w danym roku obrachunkowym, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki dla osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Człon

 Członkowie ZarząduOsoby zajmujące stanowiska kierownicze - bezpośrednio podlegli Członkom ZarząduPozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Liczba osób 7 24 3
Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą wypłacone w danym roku obrotowym podlegające zmniejszeniu w ramach korekty związanej z wynikami dotyczącymi poprzednich lat obrotowych 679 281 20

Płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w danym roku obrachunkowym oraz liczba beneficjentów takich płatności wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze z podziałem na Członków Zarządu, osoby podległe bezpośrednio Członkom Zar

 Członkowie ZarząduOsoby zajmujące stanowiska kierownicze - bezpośrednio podlegli Członkom ZarząduPozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze
Wypłaty związane z podjęciem i z zakończeniem zatrudnienia 1.740 0 0
Najwyższa taka płatność 1.740 0 0
Liczba osób otrzymujących takie płatności 1 0 0

Liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym.

Nie ma takich osób.