Narzędzia strony

Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

Art. 442.a, 442.b

Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie, w części „Ryzyko kredytowe” w rozdziale poświęconym zarządzaniu ryzykiem finansowym. Został tam zawarty szczegółowy opis:

 • Organizacji procesu identyfikacji i pomiaru utraty wartości ekspozycji kredytowych w celu określenia korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego
 • Analizy indywidualnej utraty wartości dla należności kredytowych
 • Analizy kolektywnej portfela kredytowego

Art. 442.c

Kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe (bez ryzyka kredytowego kontrahenta) po rozliczeniu równoważących się transakcji i przed uwzględnieniem skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, w podziale na kategorie ekspozycji (Oryginalna ekspozycja), obliczona dla celów wymogów w zakresie funduszy własnych

Kwota oryginalnej ekspozycji na ryzyko kredytowe (bez ryzyka kredytowego kontrahenta) po rozliczeniu równoważących się transakcji i przed uwzględnieniem skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, w podziale na kategorie ekspozycji (Oryginalna ekspozycja), w

Kwota ekspozycji na ryzyko kredytowe (bez ryzyka kredytowego kontrahenta) po rozliczeniu równoważących się transakcji i przed uwzględnieniem skutków ograniczenia ryzyka kredytowego, w podziale na kategorie ekspozycji (Oryginalna ekspozycja)WartośćWartość średnia w 2014 roku (kwartalnie)
Portfel detaliczny, w tym: 36.248.794 35.657.583
* Kredyty zabezpieczone na nieruchomości (klasa IRB RRE) 27.172.713 27. 182.189
* Kwalifikowane kredyty odnawialne (klasa IRB QRRE) 2.985.141 2.985.111
* Pozostałe kredyty detaliczne 4.212.008 3.611.793
* Małe przedsiębiorstwa 1.878.933 1.878.490
Portfel kredytów dla przedsiębiorstw 17.357.592 16.412.082
Należności od instytucji 2.498.415 2.711.870
Należności od sektora rządowego i banków centralnych 9.604.655 10.944.689
Portfel handlowy 934.147 640.379
RAZEM 66.643.603 66.366.604

Art. 442.d

Grupa nie prezentuje rozkładu geograficznego ekspozycji, z racji nieistotnych ekspozycji wobec kontrahentów zlokalizowanych poza Polską.

Art. 442.e

W Raporcie finansowym (część „Kredyty i pożyczki” w rozdziale ósmym na temat zarządzania ryzykiem finansowym) zaprezentowano szczegółowe dane liczbowe w zakresie:

 • Struktury kredytów i pożyczek udzielonych klientom i bankom oraz podstawowe parametry jakości portfela kredytowego:
  • Kredyty nieprzeterminowane i bez rozpoznanej utraty wartości, łącznie z podziałem ekspozycji według stopni ryzyka stosowanych w systemie ratingów wewnętrznych
  • Kredyty przeterminowane, ale bez rozpoznanej utraty wartości, łącznie z podziałem według czasu trwania opóźnienia w spłacie i portfela kredytowego (przedsiębiorstwa, kredyty hipoteczne, pozostałe kredyty detaliczne)
  • Łączne kredyty bez rozpoznanej utraty wartości)
  • Odpisy z tytułu utraty wartości
  • Kredyty i pożyczki z rozpoznaną utratą wartości, łącznie z podziałem według rodzaju analizy (indywidualna, kolektywna) i portfela kredytowego
  • Kredyty i pożyczki z rozpoznaną utratą wartości objętego analizą indywidualną, łącznie z podziałem według rodzaju produktu kredytowego, stopnia pokrycia odpisami aktualizacyjnymi (korektami z tytułu szczególnego ryzyka kredytowego) i według walut
  • Wielkość i struktura kredytów i pożyczek objętych restrukturyzacją należności
 • Rozkład ekspozycji w zależności od branży i z podziałem na kategorie eskpozycji/rodzaje produktu (część 3i „Koncentracja ryzyka aktywów finansowych z ekspozycją na ryzyko kredytowe” w rozdziale na temat zarządzania ryzykiem finansowym).

Art. 442.f

Grupa przedstawiła podział portfela głównych należności według terminów zapadalności dla głównych typów ekspozycji: lokaty oraz kredyty udzielone bankom i innym instytucjom monetarnym (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 15b), kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota do Rocznego Raportu Finansowego nr 18b).

Art. 442.g

Poniższa tabela prezentuje podział należności kredytowych według istotnych branż, wraz z przedstawieniem wartości ekspozycji o utraconej wartości, ekspozycji przeterminowanych, odpisów z tytułu aktualizacji wartości (korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego), kwot spisanych z ewidencji bilansowej związanych z odpisami z tytułu aktualizacji wartości.

Podział należności kredytowych według istotnych branż, wraz z przedstawieniem wartości ekspozycji o utraconej wartości, ekspozycji przeterminowanych, odpisów z tytułu aktualizacji wartości (korekty z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego), kwo

 SektorZaangażowanie bilansowe z utratą wartościZaangażowanie bilansowe przeterminowane > 4 dniKorekty w tytułu ogólnego ryzyka kredytowego (IBNR)Korekty w tytułu szczególnego ryzyka kredytowego (impaired)Kwoty spisane z ewidencji bilansowej w 2014 r.
ARolnictwo 3.366 16.240 1.002 1.906 174
BGórnictwo 9.581 7.106 977 2.242 180
CPrzetwórstwo przemysłowe 249.296 344.626 19.891 172.580 11.880
DWytwarzanie i zaopatrywanie w energie, gaz i wodę 728 1.324 686 420 41
EDostawy wody, ścieki i odpady 2.825 5.719 529 1.634 91
FBudownictwo 287.781 337.454 6.072 215.638 73.834
GHandel i naprawy 175.437 264.788 17.193 123.532 26.300
HTransport i gosp. magazynowa 78.973 372.159 9.893 40.168 6.519
IHotele i restauracje 6.389 12.328 2.092 4.733 829
JInformacja i komunikacja 13.912 25.824 2.107 11.788 86
KDziałalność finansowa i ubezpieczeniowa 34.220 39.333 914 21.489 535
LObsługa nieruchomości 99.014 121.952 28.756 37.300 175
MDziałalność profesjonalna, naukowa i techniczna 17.687 27.905 2.220 13.830 2.710
OAdministracja publiczna 11 11 328 4  
PEdukacja 1.370 6.719 438 907 152
QOpieka zdrowotna 1.874 4.206 700 960 73
RKultura, rekreacja i rozrywka 3.180 4.052 173 2.425 164
N+SUsługi pozostałe 60.540 50.627 2.015 27.862 3.644
 Razem 1.046.185 1.642.372 95.986 679.417 127.387

Jednocześnie w rozdziale „Ryzyko kredytowe” Sprawozdania Zarządu przedstawiono generalną ocenę poziomu ryzyka kredytowego oraz ocenę zmian w tym zakresie zaobserwowanych w bieżącym roku, wraz z kluczowymi wskaźnikami jakości aktywów. Przedstawiono tam też ocenę stopnia koncentracji portfela kredytowego w podziale na rodzaje produktów i branże.

Art. 442.h

Grupa nie prezentuje informacji z podziałem na ważne obszary geograficzne, z racji nieistotnego zaangażowania wobec kontrahentów zlokalizowanych w państwach innych niż Polska.

Art. 442.i

Uzgodnione zmiany korekt z tytułu szczególnego i ogólnego ryzyka kredytowego dla ekspozycji o utraconej wartości zostały zawarte w Notach do Rocznego Raportu Finansowego, nr 8.