Narzędzia strony

Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym

Uzgodnienie pozycji funduszy własnych oraz kapitałów własnych wykazanych w zbadanym sprawozdaniu finansowym (w tys. złotych)

PozycjaNota sprawozdania finansowegoWartość w sprawozdaniu finansowymPozycja w Tabeli nr 3 
Zobowiązania podporządkowane  34 639.739 1.2.1.1
Kapitał zakładowy  35 1.213.117 1.1.1.1.1
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Zestawienie kapitałów własnych strona 10 1.147.502 1.1.1.1.3
Kapitał z aktualizacji wyceny 35 -112.911 1.1.1.3
Zyski zatrzymane 35 3.517.771 1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.2.2.1
Razem kapitały własne i zobowiązania podporządkowane wykazane w zbadanym sprawozdaniu finansowym 6.405.218  
Część wyniku netto, która nie może być zaliczona w dacie raportowania do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych -490.888 1.1.1.2.2.2
Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -59.119 1.1.1.11.1
Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -335.764 1.1.1.13
Korekta o 100% niezrealizowanych zysków -57.072 1.1.1.26
Korekta o 20% niezrealizowanych strat 409 1.1.1.26
Korekta o część kapitału zobowiązania podporządkowanego, która nie może być zaliczona do funduszy własnych  -259.241 1.2.1.1
Korekta o naliczone odsetki od zobowiązania podporządkowanego -394 1.2.1.1
Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 165.799 1.1.1.9.2
Razem fundusze własne  5.368.947 1