Narzędzia strony

Pozycje nieodliczone od funduszy własnych

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 Grupa nie dokonała znacznych inwestycji w podmioty sektora finansowego, o których mowa w artykule 43 CRR.

W przypadku  aktywów z tytułu podatku odroczonego, o których mowa w artykule 38 CRR, wartość ich stanowi 3,9% kapitału podstawowego Tier I po korektach, i w konsekwencji podlega ona wyłączeniu z odliczeń zgodnie z artykułem 48 CRR, jednocześnie przedmiotowej kwocie przypisano wagę ryzyka równą 250% na potrzeby wyliczenia wymogów kapitałowych.