Narzędzia strony

Opis podstawowych składników funduszy własnych

Uszczegółowienie pozycji z Tabeli nr 2 (w pełnych złotych)

1.1.1.1.1Opłacone instrumenty kapitałowe 1.213.117
Pozycja ta jest równa kapitałowi zakładowemu spółki, który składa się z następujących składników (Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł):
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowaniaLiczba akcjiWartość serii / emisjiSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106.850 106.850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe   150.000 150.000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe   150.000 150.000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe   4.693.150 4.693.150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1.700.002 1.700.002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe   2.611.366 2.611.366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1.001.500 1.001.500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe   6.000.000 6.000.000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe   9.372.721 9.372.721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe   8.000.000 8.000.000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe   7.082.129 7.082.129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 zł 122.603.154 kapitał zapasowy 24.11.1994  
Split akcji w stosunku 1:4 122.603.154     05.12.1994  
I na okaziciela zwykłe   65.000.000 65.000.000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe   196.120.000 196.120.000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe   424.590.872 424.590.872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe   363.935.033 363.935.033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji  razem   1.213.116.777        
Kapitał akcyjny razem     1.213.116.777      

1.1.1.1.3Ażio1.147.502
Ażio jest to kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej. Tworzony jest z premii emisyjnej uzyskanej z emisji akcji pomniejszonej o bezpośrednie, poniesione koszty z nią związane. 
1.1.1.2.2.1Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej650.920
Pozycja ta równa jest skonsolidowanemu wynikowi netto za rok 2014.
1.1.1.2.2.2(–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego-490.888
Jest to kwota wyniku netto, która nie może być zaliczona do funduszy własnych na potrzeby wyliczania norm ostrożnościowych. Na pozostałą kwotę (160.031.770 zł) Bank uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie jej do kapitału podstawowego Tier I. Kwota ta stanowi zysk netto Grupy za I półrocze 2014 (320.063.540 zł) pomniejszony o kwotę początkowo planowanej dywidendy (50% zysku netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.).
1.1.1.3Skumulowane inne całkowite dochody-112.911
Pozycja ta składa się z kapitału z aktualizacji wyceny powstałego w rezultacie rozpoznania:
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat). Kwota 55.028.939zł,
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku zysków i strat. Kwota -165. 799.015 zł,
  • zysków / (strat) aktuarialnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowane są zyski lub straty wynikające z dyskontowania przyszłych zobowiązań powstałych z tytułu utworzonej rezerwy na odprawy emerytalne. Niniejsze wartości nie podlegają przeksięgowaniu do rachunku zysków i strat. Kwota -2.140.810 zł.
1.1.1.4Kapitał rezerwowy2.637.949
Kapitał ten powstał w wyniku corocznych uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o podziale zysków. Uchwały te zdecydowały na pozostawieniu części zysków wypracowanych w Banku i spółkach Grupy. Zgodnie ze statutem, o użyciu kapitału rezerwowego decyduje WZA i może on być przeznaczony w szczególności na pokrycie ewentualnych przyszłych strat lub wypłatę dywidendy. 
1.1.1.5Fundusze ogólne ryzyka bankowego228.902
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego w Banku stworzony był z zysku po opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami. 
1.1.1.9.2Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne165.799
Jest to kwota, która ze znakiem ujemnym jest składową pozycji 1.1.1.3 i zgodnie z artykułem 33 Rozporządzenia nr 575/2013  Bank nie włącza jej do funduszy własnych.
1.1.1.11.1(–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych-59.119
Kwota ta składa się głównie z wartości oprogramowania zakupionego przez Bank i spółki Grupy.
1.1.1.13(–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB-335.764
Odliczenia na podstawie art. 36 CRR, dotyczą portfeli kredytów detalicznych mieszkaniowych zabezpieczonych na nieruchomościach (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE), dla których Grupa posiada zezwolenie na stosowanie metody IRB. Sposób ujmowania kwot oczekiwanych strat jest zgodny z art. 128 i 159 CRR.
 
1.1.1.26Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I77.642
Korekty te składają się z następujących kwot:
  • przeniesienia 40% pozycji 1.1.1.13 do pozycji 1.2.10 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenianr 575/2013. Kwota korekty +134.405.680 zł,
  • skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 100% niezrealizowanych zysków zgodnie z artykułem 468 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty -57.072.340 zł,
  • skorygowaniu efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży wykazanego w pozycji 1.1.1.3 o 20% niezrealizowanych strat zgodnie z artykułem 467 Rozporządzenia nr 575/2013. Kwota korekty +408.680 zł.
1.2.1.1Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 380.104
Bank (i Grupa) zalicza do funduszy uzupełniających zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych o terminach wymagalności w grudniu 2017r. Kwota nominalna zobowiązania to 150.000.000 euro. Po zastosowania dziennej amortyzacji kwota zaliczona do Tier II wynosi 89.178.082 euro czyli 380.103.740 zł.
1.2.10Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II-38.131
Korekta z tytułu przeniesienia 40% pozycji 1.1.1.13 zgodnie z artykułem 472 i 478 Rozporządzenianr 575/2013.