Narzędzia strony

Fundusze własne zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji UE nr 1423/2013

Główne cechy instrumentów kapitałowych

 • 1 Emitent
 • 2 Unikatowy identyfikator (np. CUSIP, ISIN lub identyfikator Bloomberg dla ofert na rynku niepublicznym)
 • 3 Prawo lub prawa właściwe, którym podlega instrument

Ujmowanie w kapitale regulacyjnym

 • 4 Zasady przejściowe określone w rozporządzeniu CRR
 • 5 Zasady określone w rozporządzeniu CRR obowiązujące po okresie przejściowym
 • 6 Kwalifikowalne na poziomie jednostkowym lub (sub-)skonsolidowanym/na poziomie jednostkowym oraz (sub-)skonsolidowanym
 • 7 Rodzaj instrumentu (rodzaje określane przez każdy system prawny)
 • 8 Kwota uznana w kapitale regulacyjnym (waluta w min, według stanu na ostatni dzień sprawozdawczy)
 • 9 Wartość nominalna instrumentu
 • 9a Cena emisyjna
 • 9b Cena wykupu
 • 10 Klasyfikacja księgowa
 • 11 Pierwotna data emisji
 • 12 Wieczyste czy terminowe
 • 13 Pierwotny termin zapadalności
 • 14 Opcja wykupu na żądanie emitenta podlegająca wcześniejszemu zatwierdzeniu przez organy nadzoru
 • 15 Termin wykupu opcjonalnego, terminy wykupu warunkowego oraz kwota wykupu
 • 16 Kolejne terminy wykupu, jeżeli dotyczy

Kupony / dywidendy

 • 17 Stała lub zmienna dywidenda / stały lub zmienny kupon
 • 18 Kupon odsetkowy oraz dowolny powiązany wskaźnik
 • 19 Istnienie zapisanych praw do niewypłacenia dywidendy
 • 20a W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem terminu)
 • 20b W pełni uznaniowe, częściowo uznaniowe czy obowiązkowe (pod względem kwoty)
 • 21 Istnienie opcji z oprocentowaniem rosnącym lub innej zachęty do wykupu
 • 22 Nieskumulowane czy skumulowane
 • 23 Zamienne czy niezamienne
 • 24 Jeżeli zamienne, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące zamianę
 • 25 Jeżeli zamienne, w pełni czy częściowo
 • 26 Jeżeli zamienne, wskaźnik konwersji
 • 27 Jeżeli zamienne, zamiana obowiązkowa czy opcjonalna
 • 28 Jeżeli zamienne, należy określić rodzaj instrumentu, na który można dokonać zamiany
 • 29 Jeżeli zamienne, należy określić emitenta instrumentu, na który dokonuje się zamiany
 • 30 Odpisy obniżające wartość
 • 31 W przypadku odpisu obniżającego wartość, zdarzenie lub zdarzenia wywołujące odpis obniżający wartość
 • 32 W przypadku odpisu obniżającego wartość, w pełni czy częściowo
 • 33 W przypadku odpisu obniżającego wartość, trwale czy tymczasowo
 • 34 W przypadku tymczasowego odpisu obniżającego wartość, opis mechanizmu odpisu obniżającego wartość
 • 35 Pozycja w hierarchii podporządkowania w przypadku likwidacji (należy określić rodzaj instrumentu bezpośrednio uprzywilejowanego w odniesieniu do danego instrumentu)
 • 36 Niezgodne cechy przejściowe
 • 37 Jeżeli tak, należy określić niezgodne cechy

Zobacz więcej

 AB1B2CD1D2D3
1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A.
2 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016
3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie
4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I
6 Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
7 akcje imienne założycielskie akcje imienne zwykłe akcje imienne zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe
8 427.400 600.000 600.000 18.772.600 6.800.008 10.445.464 4.006.000
9 1 1 1 1 1 1 1
9a 1 1 1 1 1 1 1
9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
11 30.06.1989 13.06.1990 13.12.1990 17.05.1991 31.12.1991 31.01.1992 10.03.1992
12 Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty
13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna
18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
19 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
20a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
20b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
30 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
31 WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe
32 Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy
33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA
35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

 EFGHIJKL
1 Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A. Bank Millennium S.A.
2 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016 PLBIG0000016
3 Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie Polskie
4 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
5 Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I Kapitał podstawowy Tier I
6 Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany Poziom jednostkowy/Poziom skonsolidowany
7 akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe akcje na okaziciela zwykłe
8 24.000.000 37.490.884 32.000.000 28.328.516 65.000.000 196.120.000 424.590.872 363.935.033
9 1 1 1 1 1 1 1 1
9a 1 1,43 2,38 2,75 3,4 1 1,8 2,9
9b Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
10 Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny Kapitał własny
11 28.05.1993 10.12.1993 30.05.1994 24.10.1994 12.08.1997 12.09.1997 31.12.2001 26.02.2010
12 Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty Wieczysty
13 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
14 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
15 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
16 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
17 Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna Stopa zmienna
18 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
19 Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
20a W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
20b W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa W pełni uznaniowa
21 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
22 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
23 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
24 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
25 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
26 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
27 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
28 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
29 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
30 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie Nie
31 WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe WZA, podejście ustawowe
32 Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy Pełny lub częsciowy
33 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
34 Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA Uchwała WZA
35 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
36 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
37 Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Fundusze własne w okresie przejściowym (tys zł)

  (A) KWOTA W DNIU UJAWNIENIA (B) REGULATION (EU) NO 575/2013 ARTICLE REFERENCE (C) KWOTY UJĘTE PRZED PRZYJĘCIEM ROZPORZĄDZENIA (UE) NR 575/2013 LUB KWOTA REZYDUALNA OKREŚLONA W ROZPORZĄDZENIU (UE) NR 575/2013
Kapitał podstawowy Tler 1: instrumenty 1 kapitały rezerwowe      
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 2.360.619 26 (1), 27, 28, 29, EBA list 26 (3) 2.360.619
w tym: instrument typu 1 0 EBA list 26 (3) 0
w tym: instrument typu 2 0 EBA list 26 (3) 0
w tym: instrument typu 3 0 EBA list 26 (3) 0
Zyski zatrzymane 2.637.949 26 (1) (c) 2.637.949
Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe kapitały rezerwowe, z uwzględnieniem niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości) -112.911 26 (1) -112.911
Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228.902 26 (1) (f) 228.902
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których rnowa w art. 484 ust. 3, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału podstawowego Tier 1 0 486 (2) 0
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 0   0
Udziały mniejszości (kwota dopuszczona w skonsolidowanym kapitale podstawowym Tier l) 0 84, 479, 480 0
Niezależnie zweryfikowane zyski z bieżącego okresu po odliczeniu wszelkich możliwych do przewidzenia obciążeń lub dywidend 160.032 26 (2) 160.032
Kapitał podstawowy Tier l przed korektami regulacyjnymi 5.274.591   5.274.591
Kapitał podstawowy Tier I: korekty regulacyjne 0   0
Dodatkowe korekty wartości (kwota ujemna) 0 34, 105 0
Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej] (kwota ujemna) -59.119 36 (1) (b), 37, 472 (4) -59.119
Zbiór pusty w UE 0 Empty Set in the EU 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności z wyłączeniem aktywów wynikających z różnic przejściowych (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 0 36 (1) (c), 38, 472 (5) 0
Kapitały rezerwowe odzwierciedlające wartość godziwą związane z zyskami lub stratami z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 165.799 33 (a) 165.799
Kwoty ujemne będące wynikiem obliczeń kwot oczekiwanej straty -201.459 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6) -167.882
Każdy wzrost kapitału własnego z tytułu aktywów seku-rytyzowanych (kwota ujemna) 0 32 (1) 0
Zyski lub straty z tytułu zobowiązań, wycenione według wartości godziwej, które wynikają ze zmian zdolności kredytowej instytucji 0 33 (b) 0
Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami (kwota ujemna) 0 36 (1) (e) , 41, 472 (7) 0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie
udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l (kwota ujemna)
0 36 (1) (f), 42, 472 (8) 0
Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 0 36 (1) (g), 44, 472 (9) 0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 0 36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) (3), 79, 472 (10) 0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie, pośrednie i syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu k wal i (i ko walny c h pozycji krótkich] (kwota ujemna) 0 36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) (b), 49 (1) to (3), 79, 470, 472 (11) -112.334
Zbiór pusty w UE 0   0
Kwota ekspozycji następujących pozycji kwalifikujących się do wagi ryzyka równej 1 250 V joirJi ii]otv.i.cja decyduje się na wariant odliczenia 0 36 (1) (k) 0
w tym: znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym (kwota ujemna) 0 36 (1) (k) (i), 89 to 91 0
w tym: pozycje sekurytyzacyjne (kwota ujemna) 0 36 (1) (k) (ii), 243 (1) (b) , 244 (1) (b), 258 0
w tym: dostawy instrumentów z późniejszym terminem rozliczenia (kwota ujemna) 0 36 (1) (k) (iii), 379 (3) 0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota przekraczająca próg 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3) (kwota ujemna) 0 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5) 0
Kwota przekraczająca próg 15% (kwota ujemna) 0 48 (1) 0
w tym: posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie instrumenty w kapitale podstawowym Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0 36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 472 (11) 0
Zbiór pusty w UE 0   0
w tym: aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynikające z różnic przejściowych 0 36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 470, 472 (5) 0
Straty za bieżący rok obrachunkowy (kwota ujemna) 0 36 (1) (a), 472 (3) 0
Możliwe do przewidzenia obciążenia podatkowe związane z pozycjami kapitału podstawowego Tier 1 (kwota ujemna) 0 36 (1) (l) 0
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału podstawowego Tier 1 pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR. 0   0
Korekty regulacyjne dotyczące niezrealizowanych zysków i strat zgodnie z art. 467 i 468; -56.664   -57.072
w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty z tytułu papierów dłużnych 409 467 0
w tym: ...filtr dla niezrealizowanej straty 2 0 467 0
w tym: ...filtr dla niezrealizowanej zysku z tytułu papierów dłużnych -57.072 468 -57.072
w tym: ...filtr dla niezrealizowanej zysku 2 0 468 0
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału podstawowego Tier l w odniesieniu do dodatkowych (litrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 0 481 0
w tym … 0 481 0
Kwalitikowalne odliczenia od pozycji w kapitale dodatkowym Tier l, które przekraczają wartość kapitału dodatkowego Tier l instytucji (kwota ujemna) 0 36 (1) (j) 0
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym Tier l -151.442   -230.609
Kapitał podstawowy Tier 1 5.123.149   5.043.982
Kapitał dodatkowy Tier 1: instrumenty 0   0
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 0 51, 52 0
w tym: zaklasyfikowane jako kapitał własny zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 0   0
w tym: zaklasyfikowane jako zobowiązania zgodnie z mającymi zastosowanie standardami rachunkowości 0   0
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 4, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału dodatkowego Tier 1 0 486 (3) 0
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 0 483 (3) 0
Kwalifikujący się kapitał Tier 1 uwzględniony w skonsolidowanym kapitale dodatkowym Tier 1 (w tym udziały mniejszości nieuwzględnień© w wierszu 5) wyemitowany przez jednostki zależne i będący w posiadaniu stron trzecich 0 85, 86, 480 0
w tym: przeznaczone do wycofania instrumeniy wyemitowane przez jednostki zależne 0 486 (3) 0
Kapitał dodatkowy Tier 1 przed korektami regulacyjnymi 0   0
Kapitał dodatkowy Tier 1: korekty regulacyjne 0   0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier 1 (kwota ujemna) 0 52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2) 0
Udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instytucji (kwota ujemna) 0 56 (b), 58, 475 (3) 0
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrjmentacli dodatkowych w kapitale Tier 1 podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifiko-walnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 0 56 (c), 59, 60, 79, 475 (4) 0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe we własnych instrumentach dodatkowych w kapitale Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonaia znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu k wal iii ko walny c h pozycji krótkich) (kwota ujemna) 0 56 (d), 59, 79, 475 (4) 0
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału dodatkowego Tier l pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 0   0
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 0 472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a) 0
W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 0   0
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier II w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia (UE) nr 575/2013. 0 477, 477 (3), 477 (4) (a) 0
W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd. 0   0
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału dodatkowego Tier l w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 0 467, 468, 481 0
w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat 0 467 0
w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków 0 468 0
w tym: … 0 481 0
Kwalifikowalne odliczenia od pozycji w kapitale Tier II, które przekraczają wartość kapitału Tier II instytucji (kwota ujemna) 0 56 (e) 0
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym Tier 1 0   0
Kapitał dodatkowy Tier 1 0   0
Kapitał Tier 1 (kapitał Tier 1 = kapitał podstawowy Tier 1 + kapitał dodatkowy Tier 1) 5.123.149   5.043.982
Kapitał Tier II: instrumenty i rezerwy 0   0
Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne 0 62, 63 0
Kwota kwalifikujących się pozycji, o których mowa w art. 484 ust. 5, i powiązane ażio emisyjne przeznaczone do wycofania z kapitału Tier II 380.104 486 (4) 383.607
Zastrzyki kapitałowe ze strony sektora publicznego, podlegające zasadzie praw nabytych do dnia 1 stycznia 2018 r. 0 483 (4) 0
Kwalifikujące się instrumenty funduszy własnych uwzględnione w skonsolidowanym kapitale Tier II (w tym udziały mniejszości i instrumenty dodatkowe w kapitale Tier l nieuwzględnione w wierszach 5 lub 34) wyemitowane przez jednostki zależne i będące w posiadaniu stron trzecich 0 87, 88, 480 0
w tym: przeznaczone do wycofania instrumenty wyemitowane przez jednostki zależne 0 486 (4) 0
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego 0 62 (c) & (d) 0
Kapitał Tier II przed korektami regulacyjnymi 380.104   383.607
Kapitał Tier II: korekty regulacyjne 0   0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane (kwota ujemna) 0 63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2) 0
Udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli podmioty te mają z instytucją krzyżowe powiązania kapitałowe mające na celu sztuczne zawyżanie funduszy własnych instylucji (kwota ujemna) 0 66 (b), 68, 477 (3) 0
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji królkich) (kwota ujemna) 0 66 (c), 69, 70, 79, 477 (4) 0
w tym: nowe udziały kapitałowe niebędące przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu przejściowego 0   0
w tym udziały kapitałowe istniejące przed dniern 1 stycznia 2013 r. i będące przedmiotem uzgodnień dotyczących okresu przejściowego 0   0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II i pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (po odliczeniu kwalifikowalnych pozycji krótkich) (kwota ujemna) 0 66 (d), 69, 79, 477 (4) -112.334
Korekty regulacyjne stosowane w odniesieniu do kapitału Tier II pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CFR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 0   0
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału podstawowego Tier l w okresie przejściowym zgodnie z art. 472 rozporządzenia (UE) nr 575/201 3 -134.306 472, 472(3)(a), 472 (4), 472 (6), 472 (8) (a), 472 (9), 472 (10) (a), 472 (11) (a) -167.882
W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. istotne straty netto w bieżącym okresie, wartości niematerialne i prawne, brak rezerw na pokrycie oczekiwanych strat itd. 0   0
Kwoty rezydualne odliczane od kapitału Tier II w odniesieniu do odliczeń od kapitału dodatkowego Tier 1 w okresie przejściowym zgodnie z art. 475 rozporządzenia fUE) nr 575/2013. 0 475, 475 (2) (a), 475 (3), 475 (4) (a) 0
W tym pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w dodatkowych instrumentach w kapitale Tier l, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach dokonywanych w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd. 0   0
Kwota, którą należy odjąć od lub dodać do kwoty kapitału Tier II w odniesieniu do dodatkowych filtrów i odliczeń wymaganych przed przyjęciem CRR 0 467, 468, 481 45.658
w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych strat 0 467 0
w tym: ...możliwe filtry dla niezrealizowanych zysków 0 468 45.658
w tym: ... 0 481 0
Całkowite korekty regulacyjne w kapitale Tier II -134.306   -234.558
Kapitał Tier II 245.798   149.049
Łączny kapitał (łączny kapitał = kapitał Tier 1 + kapitał Tier II) 5.368.947   5.193.031
Aktywa ważone ryzykiem pod względem kwot ujętych przed przyjęciem CRR oraz kwot ujętych w okresie przejściowym, przeznaczonych do wycofania zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 575/2013 (tj. kwoty rezydualne określone w CRR) 0   0
w tym: pozycje nieodhczone od kapitału podstawowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale podstawowym Tier l itd.) 499.828 472, 472 (5), 472 (8) (b), 472 (10) (b), 472 (11) (b) 0
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału dodatkowego Tier l (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013) (pozycje, które należy wyszczególnić, np. krzyżowe powiązania kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II, bezpośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego Itd.) 0 475, 475 (2) (b), 475 (2) (c), 475 (4) (b) 0
w tym: pozycje nieodliczone od kapitału Tier II (kwoty rezydualne określone w rozporządzeniu (UE) nr 575/2013)
(pozycje, które należy wyszczególnić, np. pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach własnych w kapitale Tier II, pośrednie udziały kapitałowe w nieistotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego, pośrednie udziały kapitałowe w istotnych inwestycjach w kapitał innych podmiotów sektora finansowego itd.)
0 477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 477 (4) (b) 0
Aktywa ważone ryzykiem razem 0   0
Współczynniki i bufory kapitałowe 0   0
Kapitał podstawowy Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 0 92 (2) (a), 465 0
Kapitał Tier l (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 0 92 (2) (b), 465 0
Łączny kapitał (wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 0 92 (2) (c) 0
Wymóg bufora dla poszczególnych instytucji (wymóg dotyczący kapitału podstawowego Tier l zgodnie z art. 92 ust. 1 lit. a) powiększony o wymogi utrzymywania bufora zabezpieczającego i anty cyklicznego, jak również bufor ryzyka systemowego oraz bufor instytucji o znaczeniu systemowym (bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym) wyrażony jako odsetek kwoty ekspozycji na ryzyko) 0 CRD 128, 129, 130 0
w tym: wymóg utrzymywania bufora zabezpieczającego 0   0
w tym: wymóg utrzymywania bufora antycyklicznego 0   0
w tym: wymóg utrzymywania bufora ryzyka systemowego 0   0
w tym: bufor globalnych instytucji o znaczeniu systemowym lub bufor innych instytucji o znaczeniu systemowym 0 CRD 131 0
Kapitał podstawowy Tier l dostępny w celu pokrycia buforów (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko) 0 CRD 128 0
[nieistotne w przepisach unijnych] 0   0
[nieistotne w przepisach unijnych] 0   0
[nieistotne w przepisach unijnych] 0   0
Współczynniki i bufory kapitałowe 0   0
Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikowanych pozycji krótkich) 0 36 (1) (h), 45, 46, 472 (10), 56 (c), 59, 60, 475 (4), 66 (c), 69, 70, 477 (4) 0
Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier l podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota poniżej progu 10 % oraz po odliczeniu kwalifikował nych pozycji krótkich) 0 36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 (11) 0
Zbiór pusty w UE 0   0
Aklywa z tylułu odroczonego podalku dochodowego wynikające z różnic przejściowych (kwota poniżej progu 10 %, po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 38 ust. 3) 199.931 36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 (5) 0
Pułapy stosowane do uwzględniania rezerw w kapitale Tier II 0   0
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą standardową (przed zastosowaniem pułapu) 0 62 0
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą standardową 0 62 0
Korekty z tytułu ryzyka kredytowego uwzględnione w kapitale Tier II w odniesieniu do ekspozycji objętych metodą wewnętrznych ratingów (przed zastosowaniem pułapu) 0 62 0
Pułap uwzględniania korekt z tytułu ryzyka kredytowego w kapitale Tier II zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów 0 62 0
Instrumenty kapitałowe będące przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania (mających zastosowanie wyłącznie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2022 r.) 0   0
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale podstawowym Tier l będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 0 484 (3), 486 (2) & (5) 0
Kwota wyłączona z kapitału podstawowego Tier l ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 0 484 (3), 486 (2) & (5) 0
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów dodatkowych w kapitale Tier l będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 0 484 (4), 486 (3) & (5) 0
Kwota wyłączona z kapitału dodatkowego Tier l ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 0 484 (4), 486 (3) & (5) 0
Bieżący pułap w odniesieniu do instrumentów w kapitale Tier II będących przedmiotem ustaleń dotyczących wycofania 0 484 (5), 486 (4) & (5) 0
Kwota wyłączona z kapitału Tier II ze względu na pułap (nadwyżka ponad pułap po upływie terminów wykupu i zapadalności) 0 484 (5), 486 (4) & (5) 0