Narzędzia strony

Fundusze własne

Poniższe dane liczbowe obrazujące strukturę funduszy własnych Grupy zostały przygotowane według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 

Struktura funduszy własnych na dzień 31.12.2014 roku (w tysiącach złotych)

 PozycjaKwota
1 FUNDUSZE WŁASNE 5.368.947
1.1 KAPITAŁ TIER I 5.123.149
1.1.1 KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I 5.123.149
1.1.1.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał podstawowy Tier I 2.360.619
1.1.1.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 1.213.117
1.1.1.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.1.1.3 Ażio 1.147.502
1.1.1.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.1.5 (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.2 Zyski zatrzymane 160.032
1.1.1.2.1 Zyski zatrzymane w poprzednich latach 0
1.1.1.2.2 Uznany zysk lub uznana strata 160.032
1.1.1.2.2.1 Zysk lub strata możliwe do przypisania właścicielom jednostki dominującej 650.920
1.1.1.2.2.2 (–) Część nieuznanego zysku z bieżącego okresu lub nieuznanego zysku rocznego -490.888
1.1.1.3 Skumulowane inne całkowite dochody -112.911
1.1.1.4 Kapitał rezerwowy 2.637.949
1.1.1.5 Fundusze ogólne ryzyka bankowego 228.902
1.1.1.6 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale podstawowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.1.7 Udział mniejszości ujęty w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.8 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowych udziałów mniejszości 0
1.1.1.9 Korekty w kapitale podstawowym Tier I z tytułu filtrów ostrożnościowych 165.799
1.1.1.9.1 (–) Zwiększenia kapitału własnego z tytułu aktywów sekurytyzowanych 0
1.1.1.9.2 Rezerwa z tytułu instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne 165.799
1.1.1.9.3 Skumulowane zyski i straty spowodowane zmianami własnego ryzyka kredytowego w zakresie zobowiązań wycenionych według wartości godziwej 0
1.1.1.9.4 Zyski i straty wycenione według wartości godziwej, wynikające z własnego ryzyka kredytowego instytucji związanego z zobowiązaniami będącymi instrumentami pochodnymi 0
1.1.1.9.5 (–) Korekty wartości z tytułu wymogów w zakresie ostrożnej wyceny 0
1.1.1.10 (–) Wartość firmy 0
1.1.1.10.1 (–) Wartość firmy rozliczana jako aktywa niematerialne i prawne 0
1.1.1.10.2 (–) Wartość firmy uwzględniona w wycenie znacznych inwestycji 0
1.1.1.10.3 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z wartością firmy 0
1.1.1.11 (–) Inne wartości niematerialne i prawne -59.119
1.1.1.11.1 (–) Kwota brutto innych wartości niematerialnych i prawnych -59.119
1.1.1.11.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z innymi aktywami niematerialnymi i prawnymi 0
1.1.1.12 (–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i niewynikające z różnic przejściowych po odliczeniu powiązanych rezerw z tytułu podatku dochodowego 0
1.1.1.13 (–) Niedobór korekt ryzyka kredytowego wobec oczekiwanych strat według metody IRB -335.764
1.1.1.14 (–) Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.1 (–) Kwota brutto aktywów funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.2 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego związane z aktywami funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami 0
1.1.1.14.3 Aktywa funduszu emerytalnego ze zdefiniowanymi świadczeniami, które instytucja może wykorzystywać w nieograniczony sposób 0
1.1.1.15 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale podstawowym Tier I 0
1.1.1.16 (–) Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał podstawowy Tier I 0
1.1.1.17 (–) Znaczne pakiety akcji poza sektorem finansowym, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.18 (–) Pozycje sekurytyzacyjne, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.19 (–) Dostawy z późniejszym terminem rozliczenia, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.20 (–) Pozycje w koszyku, w odniesieniu do których instytucja nie może określić wagi ryzyka przy zastosowaniu metody IRB oraz które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.21 (–) Ekspozycje kapitałowe przy zastosowaniu metody modeli wewnętrznych, które alternatywnie mogą podlegać stosowaniu wagi ryzyka 1 250 % 0
1.1.1.22 (–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.23 (–) Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oparte na przyszłej rentowności i wynikające z różnic przejściowych 0
1.1.1.24 (–) Instrumenty w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.1.25 (–) Kwota przekraczająca próg 17,65 % 0
1.1.1.26 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale podstawowym Tier I 77.642
1.1.1.27 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału podstawowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.1.28 Elementy kapitału podstawowego Tier I lub odliczenia od kapitału podstawowego Tier I – inne 0
1.1.2 KAPITAŁ DODATKOWY TIER I 0
1.1.2.1 Instrumenty kapitałowe kwalifikujące się jako kapitał dodatkowy Tier I 0
1.1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe 0
1.1.2.1.3 Ażio 0
1.1.2.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.1.5 (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale dodatkowym Tier I podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne ujmowane w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego ujęcia instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.5 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.6 (–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.7 (–) Instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji w te podmioty 0
1.1.2.8 (–) Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II 0
1.1.2.9 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale dodatkowym Tier I 0
1.1.2.10 Nadwyżka odliczenia od pozycji dodatkowych w Tier I ponad kapitał dodatkowy Tier I (odliczenie w kapitale podstawowym Tier I) 0
1.1.2.11 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I zgodnie z art. 3 CRR 0
1.1.2.12 Elementy kapitału dodatkowego Tier I lub odliczenia od kapitału dodatkowego Tier I – inne 0
1.2 KAPITAŁ TIER II 245.798
1.2.1 Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane kwalifikujące się jako kapitał Tier II 380.104
1.2.1.1 Opłacone instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 380.104
1.2.1.2* Pozycja uzupełniająca: nieuznane instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane 0
1.2.1.3 Ażio 0
1.2.1.4 (–) Instrumenty własne w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.1 (–) Bezpośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.2 (–) Pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.4.3 (–) Syntetyczne udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II 0
1.2.1.5 (–) Faktyczne lub warunkowe zobowiązania do zakupu instrumentów własnych w kapitale Tier II 0
1.2.2 Korekty w okresie przejściowym z tytułu instrumentów w kapitale Tier II oraz pożyczek podporządkowanych podlegających zasadzie praw nabytych 0
1.2.3 Instrumenty emitowane przez jednostki zależne uznane w kapitale Tier II 0
1.2.4 Korekty w okresie przejściowym z tytułu dodatkowego uznania instrumentów emitowanych przez jednostki zależne w kapitale Tier II 0
1.2.5 Nadwyżka rezerw ponad oczekiwane uznane straty według metody IRB 0
1.2.6 Korekty z tytułu ogólnego ryzyka kredytowego według metody standardowej 0
1.2.7 (–) Krzyżowe powiązania kapitałowe w kapitale Tier II 0
1.2.8 (–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.9 (–) Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji 0
1.2.10 Inne korekty w okresie przejściowym w kapitale Tier II -134.306
1.2.11 Nadwyżka odliczenia od pozycji w Tier II ponad kapitał Tier II (odliczenie w kapitale dodatkowym Tier I) 0
1.2.12 (–) Dodatkowe odliczenia od kapitału Tier II zgodnie z art. 3 CRR 0
1.2.13 Elementy kapitału Tier II lub odliczenia od kapitału Tier II – inne 0
  Współczynnik kapitału podstawowego Tier1 (CET1) 14,53%
  Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) 15,23%