Narzędzia strony

Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym (CRR art. 447)

Według stanu na 31 grudnia 2014 r. Grupa posiadała ekspozycje kapitałowe nie klasyfikowane do portfela handlowego o łącznej wartości bilansowej 9.723 tys. zł. Przyjęte metody wyceny, klasyfikację w bilansie oraz efekt wyceny do wartości godziwej dla akcji kwotowanych na aktywnym rynku przedstawia poniższa tabela:

Ekspozycje w papierach wartościowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym, dane w tys. zł.

Klasyfikacja bilansowaMetoda wycenyWartość bilansowaEfekt wyceny na aktywnym rynku kwotowanym ujęty w kapitale z aktualizacji wyceny
Inwestycja w jednostki podporządkowane Praw własności  2.762 -
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa; dla akcji i udziałów niekwotowanych na aktywnym rynku, za wartość godziwą przyjmuję się wartość według kosztu nabycia pomniejszoną o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości. 6.641 -
Akcje i udziały dostępne do sprzedaży Wartość godziwa; wyliczana na bazie kwotowań aktywnego rynku 320 311

Najistotniejsze z punktu widzenia wartości bilansowych, ekspozycje w papiery kapitałowe Grupy według stanu na 31 grudnia 2014 r., wraz z przypisaniem celów strategicznych przedstawiały się następująco:

  1. Polski Standard Płatności sp. z o.o.; wartość bilansowa 5 832 tys. zł. - celem zaangażowania kapitałowego jest wprowadzenie do oferty Banku nowych produktów i usług dla klientów Banku, 
  2. Lubuskie Fabryki Mebli S.A.; wartość bilansowa 2 761 tys. zł.- celem pierwotnym zaangażowania kapitałowego w LFM SA było uzyskanie zysków kapitałowych.
  3. Biuro Informacji Kredytowej S.A.; wartość bilansowa 400 tys. zł - zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;
  4. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.; wartość bilansowa 313 tys. zł - zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością bankową;
  5. Giełda Papierów Wartościowych SA; wartość bilansowa 320 tys. zł. – zaangażowanie kapitałowe wiąże się z prowadzoną działalnością na rynku kapitałowym.

W analizowanym okresie (rok 2014) Grupa:

  • nie dokonywała zmian zasad rachunkowości ani metod wyceny dla akcji i udziałów,
  • zrealizowała zysk na sprzedaży akcji z portfela „dostępne do sprzedaży” w wysokości 9 826 ty. zł.,
  • w kalkulacji funduszy własnych dodatni efekt wyceny akcji kwotowanych na aktywnym rynku z portfela dostępne do sprzedaży prezentowany bilansowo w kapitale z aktualizacji wyceny (prezentowany w tabeli powyżej) nie został uwzględniony.