Narzędzia strony

Dźwignia finansowa (CRR art. 451)

Wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2014 r. w Grupie wynosiła 8,29%.

Grupa przy obliczeniu wskaźnika dźwigni nie stosuje odstępstw określonych w art. 499. 2 i 3 CRR. Wskaźnik dźwigni jest kalkulowany zarówno w odniesieniu do kapitału Tier 1, jak i według definicji przejściowej kapitału Tier 1.

Podział miary ekspozycji całkowitej używanej we wskaźniku dźwigni i wartości wskaźnika dźwigni na 31.12.2014 r przedstawia poniższa tabela:

Podział miary ekspozycji całkowitej i wartość wskaźnika dźwigni na 31.12.2014 r., dane w tys. zł i w %

Wartość i podział ekspozycji całkowitej zgodnie używanej we wskaźniku dźwigni, zgodny ze sprawozdaniem COREPWartość 1 miesiącaWartość 2 miesiącaWartość 3 miesiąca
Ekspozycja z tytułu transakcji finansowania papierów wartościowych zgodnie z art. 220 CRR 2.033.890.692 1.390.290.069  155.583.000
Instrumenty pochodne: wartość rynkowa 621.837.738  614.635.632  618.968.267
Niewykorzystane zobowiązania kredytowe, które można w każdej chwili bezwarunkowo anulować bez wypowiedzenia 678.212.461 690.202.786 722.804.005
Inne aktywa 57.909.095.334 58.206.719.919  59.417.975.106
Pozycje pozabilansowe o średnim/niskim ryzyku związane z finansowaniem handlu 126.300.415 121.954.831 122.008.791
Pozycje pozabilansowe o średnim ryzyku związane z finansowaniem handlu i pozycje pozabilansowe związane z oficjalnie wspieranym finansowaniem eksportu 264.478.045 264.151.272 244.027.578
 
Inne pozycje pozabilansowe 587.525.733 76.121.082  61.796.432
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1 8,21 8,32 8,25
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1 8,3 8,41 8,38

Grupa nie stosuje kwot wyłączonych z ekspozycji całkowitej zgodnie z CRR 429.11.

Przy obecnie przyjętych założeniach Strategii Ryzyka i biorąc pod uwagę coroczną ocenę istotności rodzajów ryzyka, Grupa ocenia ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej jako nieistotne, nie opracowano więc desygnowanych procedur w tym obszarze.

W poniższej tabeli zaprezentowano kształtowanie się wskaźnika dźwigni w 2014 r. jego poziom znajduje się na zadawalającym poziomie, przy niewielkich zmianach, nie jest więc uzasadniony opis czynników wpływających na zmiany jego wielkości.

Wartość wskaźnika dźwigni w 2014 r. (w %)

Wskaźnik dźwigni30.06.201430.09.201431.12.2014
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując w pełni wprowadzoną definicję Kapitału Tier 1, obliczony jako średnia arytmetyczna 8,23 8,14 8,26 
Wskaźnik dźwigni - wykorzystując definicję przejściową Kapitału Tier 1, obliczony jako średnia arytmetyczna 8,44 8,3  8,36