Narzędzia strony

Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem*

Grupa opracowała kompleksowy dokument o charakterze wytycznych dotyczących polityki/strategii w zakresie zarządzania ryzykiem „Strategia ryzyka na lata 2015-2017” (wcześniej obowiązywała wersja na lata 2014-2016). Dokument ten jest opracowany w horyzoncie trzyletnim i podlega corocznemu przeglądowi i uaktualnieniu. Jest on zatwierdzany przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Strategia ryzyka jest nierozerwalnie związana z innymi dokumentami strategicznymi, takimi jak: Budżet, Plan Płynności, Plan Kapitałowy.

Strategia Ryzyka zawiera szereg celów w zakresie rodzajów ryzyka uznanych za istotne. Należy tu wymienić m.in.

 • Docelowa struktura portfela kredytowego,
 • Wskaźniki jakości portfela kredytowego,
 • Koszt ryzyka,
 • Wymogi kapitałowe/kapitał ekonomiczny,
 • Wymagana wielkość i struktura płynności,
 • Limity i zasady w zakresie ryzyka rynkowego i operacyjnego.

Cele zawarte w Strategii Ryzyka mają charakter mierzalnych i ilościowych wielkości, jak również wytycznych jakościowych. Równolegle Grupa opracowała szereg wytycznych dotyczących strategii/polityki w odniesieniu do konkretnych rodzajów/obszarów ryzyka. Dokumenty te – obok limitów i celów mierzalnych – obejmują szeroki opis jakościowych różnych aspektów ryzyka. Należy tu wymienić:

 • Zasady zarządzania i planowania kapitałowego,
 • Zasady i wytyczne kredytowe,
 • Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji kredytowej ,
 • Zasady i reguły zarządzania ryzykiem płynności,
 • Zasady i wytyczne  zarządzania ryzykiem rynkowym na rynkach finansowych,
 • Zasady i wytyczne  zarządzania ryzykiem rynkowym w Księdze Bankowej,
 • Polityka w zakresie inwestycyjnych papierów wartościowych,
 • Zasady i wytyczne zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Powyżej wymienione strategie/polityki, w połączeniu ze Strategią Ryzyka, definiują tzw. „apetyt na ryzyko”, rozumiany jako poziom poszczególnych istotnych rodzajów ryzyka oraz sposób zarządzania nimi, który jest akceptowany i uznawany za dopuszczalny przez Bank i Grupę w swojej działalności.

Art. 435.1.a-d

W odniesieniu do poszczególnych ujawnianych informacji zgodnie z art. 435.1 CRR, następujące z nich:

 • struktura i organizacja funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie;
 • zakres i charakter systemów raportowania i pomiaru ryzyka;
 • strategia w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko,
  zostały omówione w rozdziałach dotyczących zarządzania ryzykiem w Raporcie i Sprawozdaniu Zarządu.

Art. 435.1.e

Oświadczenia na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem, dającego pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii zostały zawarte na końcu niniejszego dokumentu.

Art. 435.1.f

Omówienie ogólnego profilu ryzyka, wraz z kluczowymi wskaźnikami i danymi liczbowymi zostało zawarte w Sprawozdaniu Zarządu, w rozdziale poświęconym zarządzaniu ryzykiem.

Art. 435.2.a

liczba stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego

Członkowie organu zarządzającego zajmują po jednym stanowisku dyrektorskim.

Art. 435.2.b

polityka rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej

Procedury i praktyki rekrutacyjne mające na celu oszacowanie adekwatności kandydatów do pracy obowiązują wszystkie stanowiska pracy w banku, a proces weryfikacji jest jeszcze rozszerzany wobec osób starających się o kluczowe funkcje.

Główne zasady wyłaniania i oceniania odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej są określone w Statucie Banku Millennium SA. Stałym Komitetem Rady Nadzorczej Banku jest Komitet Personalny, który ocenia kandydatów na członków Zarządu Banku i dokonuje oceny ich kwalifikacji i oceny pracy.

W przypadku rekrutacji Członków Zarządu Komitet Personalny Rady bierze pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo bankowe oraz kryteria wymienione szczegółowo w Wytycznych w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2012/06 z dnia 22 listopada 2012 r.). W szczególności dotyczą one:

 • doświadczenia
 • reputacji
 • zarządzania

Kryteria te są brane pod uwagę z uwzględnieniem profilu wykonywanej funkcji, wielkości obszaru, którym kierują, zakresu i charakteru wykonywanych w tym obszarze zadań.

Art. 435.2.c

strategia w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego, jego celów i wszelkich odpowiednich zadań określonych w tej polityce oraz zakresu, w jakim te cele i zadania zostały zrealizowane

Komitet Personalny Rady dobiera skład Zarządu w taki sposób, aby ogólny skład organu zarządzającego posiadał zbiorowo doświadczenia praktyczne związane z zarządzaniem instytucjami kredytowymi. Kieruje się przy tym kryteriami określonymi w punkcie 435.b CRR.

Podkreślić należy, że w okresie ostatnich 5 lat skład Zarządu Banku pozostawał bardzo stabilny. Z siedmioosobowego składu Zarządu pięciu Członków pozostaje w nim dłużej niż 5 lat, jeden powołany został w roku 2010 i jeden w 2011. Obecnie wszystkie osoby mają wieloletnie doświadczenia zarówno w zakresie zarządzania Bankiem jak i merytorycznie w obszarach, za które są odpowiedzialni.

Art. 435.2.d

Utworzenie przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbyły

Bank utworzył oddzielny komitetu ds. ryzyka: Komitet Ryzyka Banku Millennium SA. W 2014 roku Komitet odbył 9 posiedzeń.

Art. 435.2.e

Opis przepływu informacji na temat ryzyka kierowanych do organu zarządzającego

W Banku i Grupie funkcjonuje zintegrowany system informacji zarządczej, umożliwiający generowanie raportów w zakresie identyfikacji, pomiaru i działań kontrolnych w zakresie zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Bank i Grupa zdefiniowały politykę raportowania ekspozycji na ryzyko dla celów zarządczych, która określa ogólne zasady przygotowywania i dystrybucji informacji służącej zarządzaniu różnymi rodzajami ryzyka. Jednostką odpowiedzialną za sporządzanie raportów dotyczących ekspozycji na różne rodzaje ryzyka jest głównie Departament Ryzyka. Raporty swoją częstotliwością i zawartością informacyjną są dostosowane do szczebla kompetencji i odpowiedzialności odbiorców, jak również do zmian zachodzących w profilu ryzyka Banku i Grupy.

Informacje zawarte w sprawozdaniach wewnętrznych umożliwiają rzetelną ocenę ekspozycji na ryzyko oraz wspomagają proces decyzyjny w zakresie zarządzania ryzykiem w Banku.

Raporty obejmują również informacje dotyczące ekspozycji na ryzyko występujące w działalności spółek zależnych.

Raporty dotyczące ekspozycji na ryzyko dla celów zarządczych kierowane są do:

 • Rady Nadzorczej (raporty zatwierdzane przez Zarząd Banku)
 • Zarządu Banku
 • Komitetów dedykowanych do celów zarządzania ryzykiem – Komitet Ryzyka, Komitet Kapitału Aktywów i Pasywów, Komitet Kredytowy, Komitet Należności Zagrożonych, Komitet Walidacyjny, Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego
 • Członków Zarządu Banku
 • Departamentu Ryzyka (wewnętrzne raporty)

Polityka raportowania ekspozycji na ryzyko definiuje dla każdego odbiorcy:

 • Zakres informacji (np. syntetyczna informacja o portfelu kredytowym, obejmująca najważniejsze parametry ryzyka, zmianę stanu odpisów aktualizujących w rachunku wyników, itd.),
 • Format przekazywanych informacji
 • Częstotliwość przekazywanych informacji.

Art. 436

Zarys różnic w zakresie konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych

Zakres konsolidacji Grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. określony zgodnie z przepisami ostrożnościowymi (Rozporządzenie CRR), jest tożsamy z zakresem konsolidacji dokonywanej na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego przygotowywanego przez Grupę w oparciu o MSR/MSSF. Grupa nie dokonała żadnych wyłączeń podmiotów objętych konsolidacją w porównaniu do sprawozdania MSSF, jaką to możliwość stwarza art. 19 ust. 1 Rozporządzenia CRR.

Spółki wchodzące w skład Grupy objęte konsolidacją na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Spółki Grupy Banku Millennium SA objęte konsolidacją na 31.12.2014 roku

NazwaRodzaj działalnościSiedziba% udziału Grupy w kapitałach własnych% udziału Grupy w głosach na WZA lub ZWUjęcie w sprawozdaniu Grupy
Bank Millennium S.A. usługi bankowe Warszawa Podmiot dominujący konsolidacja pełna
MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o. usługi leasingowe Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM DOM MAKLERSKI S.A. usługi maklerskie Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TFI S.A. zarządzanie funduszami inwestycyjnymi Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MB FINANCE AB finansowanie spółek grupy Sztokholm 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM SERVICE Sp. z o.o. budownictwo ogólne, inżynieria lądowa Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
TBM Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna
MILLENNIUM TELECOMMUNICATION SERVICES Sp. z o.o. operacje finansowe na rynku kapitałowym i usługi doradcze Warszawa 100 100 konsolidacja pełna

Według stanu na 31 grudnia 2014 roku w żadnej ze spółek Grupy nie ujawniono niedoborów kapitałowych w odniesieniu do obowiązujących wymogów kapitałowych.

*Informacja publikowana zgodnie art. 435 CRR