Narzędzia strony

Aktywa obciążone (CRR art. 443)

Poniższa tabela przedstawia informacje na temat aktywów obciążonych Grupy. Dla celów niniejszych ujawnień dany składnik aktywów jest traktowany jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania).

Według stanu na 31 grudnia 2014 Grupa zabezpieczała aktywami zobowiązania z następujących tytułów:

  • transakcje sprzedaży papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu,
  • kredyt lombardowy,
  • transakcje na kontraktach terminowych na obligacje,
  • transakcje na instrumentach pochodnych,
  • Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
  • Fundusz Gwarantowania Rozliczeń Transakcji Terminowych. 

Aktywa obciążone, dane w tys. zł na 31 grudnia 2014

Aktywa GrupyWartość bilansowa aktywów obciążonychWartość godziwa obciążonych papierów wartościowychWartość bilansowa aktywów nieobciążonychWartość godziwa nieobciążonych papierów wartościowych
Aktywa razem 2.565.964   58.174.518  
Kredyty na żądanie 0   3.436.645  
Instrumenty kapitałowe 0 0 10.476 10.476
Dłużne papiery wartościowe 1.064.870 1.064.870 9.111.185 9.111.185
Pozostałe kredyty i pożyczki 0   43.246.440  
Inne aktywa 1.501.094   2.369.772  

Dodatkowo Bank był zobowiązany do utrzymywania w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 1 lutego 2015 r. na rachunku bieżącym Banku w NBP średniego salda (rezerwa obowiązkowa) o wartości 1 692 897 tys. zł.