Narzędzia strony

Strona główna

play.png pause.png

- Joao Bras Jorge, CEO

play.png pause.png

- Joao Bras Jorge, CEO

Nasza działalność

Silny wzrost rentowności

Zysk netto
Koszty oper.

* Średnioroczne tempo wzrostu

 • Zysk netto za 2014 rok wyniósł 651 mln zł: wzrost o +21,5% r/r
 • ROE wzrosło w skali roku z 10,6% do 11,8%
 • Wskaźnik koszty/dochody wyraźnie obniżył się o 4,1 p.p. w skali roku, do poziomu 50,2%

Solidny wzrost przychodów z działalności podstawowej

Wynik z titułu odsetek
Wynik z titułu prowizji

* Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach poch. zabezp. portfel kredytów walutowych ujmowana jest w przychodach odsetkowych (instrumenty poch. zabezpieczające), podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (10,9 mln PLN w 2014 i 50,8 mln PLN w 2013) ujmowana jest w Wyniku na operacjach finansowych.

 • Wynik z tytułu odsetek netto wzrósł o 15,3% r/r, pomimo niższych niż oczekiwano stóp procentowych
 • Wynik z tytułu prowizji netto wzrósł o 3,9% r/r

Bardzo dobra jakość aktywów potwierdzona wynikami zewnętrznego przeglądu AQR

Kredyty

* Pokrycie kredytów z utratą wartości brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR)

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości: 4,2% - najniższa wartość w ciągu ostatnich 6 lat.
 • Wysoki poziom pokrycia kredytów z utrata wartości (71%)

Stabilna płynność i lepsze wskaźniki kapitałowe

 • Wskaźnik kredyty/depozyty na komfortowym poziomie 92%
 • Kredyty do stabilnych źródeł finansowania** na poziomie 88,4%
 • Wskaźnik kapitałowy TCR*** na poziomie 15.2%, a CET1 *** na poziomie 14,5%

* Depozyty uwzględniają papiery dłużne Bank sprzedane klientom indywidulanym i transakcje repo z klientami.

** Stabilne źródła finansowania: depozyty plus wszystkie wyemitowane obligacje (w tym podporządkowane) oraz średniookresowe finansowanie z instytucji finansowych.

*** Zgodnie z zasadami CRR/CRD4 i przy częściowym zastosowaniu metody IRB (do detal. kredytów hipotecznych i rewolwingowych) ale przy ograniczeniach regulacyjnych.

Nasza działalność

Zysk netto
Koszty oper.

* Średnioroczne tempo wzrostu

 • Zysk netto za 2014 rok wyniósł 651 mln zł: wzrost o +21,5% r/r
 • ROE wzrosło w skali roku z 10,6% do 11,8%
 • Wskaźnik koszty/dochody wyraźnie obniżył się o 4,1 p.p. w skali roku, do poziomu 50,2%
Wynik z titułu odsetek
Wynik z titułu prowizji

* Dane pro-forma. Marża na wszystkich instrumentach poch. zabezp. portfel kredytów walutowych ujmowana jest w przychodach odsetkowych (instrumenty poch. zabezpieczające), podczas gdy w ujęciu księgowym część tej marży (10,9 mln PLN w 2014 i 50,8 mln PLN w 2013) ujmowana jest w Wyniku na operacjach finansowych.

 • Wynik z tytułu odsetek netto wzrósł o 15,3% r/r, pomimo niższych niż oczekiwano stóp procentowych
 • Wynik z tytułu prowizji netto wzrósł o 3,9% r/r
Kredyty

* Pokrycie kredytów z utratą wartości brutto rezerwami ogółem (w tym IBNR)

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości: 4,2% - najniższa wartość w ciągu ostatnich 6 lat.
 • Wysoki poziom pokrycia kredytów z utrata wartości (71%)
 • Wskaźnik kredyty/depozyty na komfortowym poziomie 92%
 • Kredyty do stabilnych źródeł finansowania** na poziomie 88,4%
 • Wskaźnik kapitałowy TCR*** na poziomie 15.2%, a CET1 *** na poziomie 14,5%

* Depozyty uwzględniają papiery dłużne Bank sprzedane klientom indywidulanym i transakcje repo z klientami.

** Stabilne źródła finansowania: depozyty plus wszystkie wyemitowane obligacje (w tym podporządkowane) oraz średniookresowe finansowanie z instytucji finansowych.

*** Zgodnie z zasadami CRR/CRD4 i przy częściowym zastosowaniu metody IRB (do detal. kredytów hipotecznych i rewolwingowych) ale przy ograniczeniach regulacyjnych.

Strategia

Trwały, tworzący wartość wzrost w segmencie detalicznym i korporacyjnym

Strategia

 • Znaczne przyspieszenie wzrostu liczby Klientów detalicznych, poprzez zwiększoną efektywność sieci oraz optymalizację fizycznej infrastruktury, kanały zdalne i akwizycję klientów zamożnych.
 • Wzrost udziału w rynku funduszy Klientów detalicznych do ponad 6%.
 • Uzyskanie 4% udziału w rynku kredytów przedsiębiorstw przy jednoczesnym wzroście dochodowości, obniżeniu kosztów ryzyka, dalszym wzmocnieniu pozycji na rynku finansowania specjalistycznego (leasing i faktoring).

Konsolidacja platform w kluczowych obszarach: cyfrowym, ryzyka i analitycznym

 

Transformacja kanałów cyfrowych w potężne platformy angażujące klienta, wielokanałowość, płatności mobilne, maksymalizacja wartości relacji z klientem dzięki stosowaniu zaawansowanych analiz biznesowych.

Kontynuacja budowania wydajności operacyjnej

 

Strategia

 

 

Ochrona zyskowności dzięki koncentracji na produktach wysokomarżowych.

Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa pozwalająca na stabilną politykę dywidendową

Strategia

 

 

* W zależności od zaleceń KNF i regulatorów

Strategia

Trwały, tworzący wartość wzrost w segmencie detalicznym i korporacyjnym

Strategia

 • Znaczne przyspieszenie wzrostu liczby Klientów detalicznych, poprzez zwiększoną efektywność sieci oraz optymalizację fizycznej infrastruktury, kanały zdalne i akwizycję klientów zamożnych.
 • Wzrost udziału w rynku funduszy Klientów detalicznych do ponad 6%.
 • Uzyskanie 4% udziału w rynku kredytów przedsiębiorstw przy jednoczesnym wzroście dochodowości, obniżeniu kosztów ryzyka, dalszym wzmocnieniu pozycji na rynku finansowania specjalistycznego (leasing i faktoring).

Konsolidacja platform w kluczowych obszarach: cyfrowym, ryzyka i analitycznym

Transformacja kanałów cyfrowych w potężne platformy angażujące klienta, wielokanałowość, płatności mobilne, maksymalizacja wartości relacji z klientem dzięki stosowaniu zaawansowanych analiz biznesowych.

Kontynuacja budowania wydajności operacyjnej

Strategia

Ochrona zyskowności dzięki koncentracji na produktach wysokomarżowych.

Silna pozycja płynnościowa i kapitałowa pozwalająca na stabilną politykę dywidendową

Strategia

*W zależności od zaleceń KNF i regulatorów

 

Nagrody i wyróżnienia

Wyniki segmentów

Segment
detaliczny

+24%

wzrost
pożyczek gotówkowych

231.000

nowych rachunków
bieżących

+10,2%

wzrost
depozytów

 • Rekord sprzedaży pożyczek gotówkowych w kwocie 589 mln zł w IV kw. 2014 r. i 2,1 mld zł w skali całego roku, wzrost portfela o 24% r/r.
 • 231 tys. nowych rachunków bieżących, głównie dzięki kampanii Konto 360º
 • Bardzo wysoki wzrost poziomu depozytów detalicznych, o 10,2% r/r

Segment
korporacyjny

+13%

wzrost
kredytów

2,3 PLN

mld
leasing

+30%

faktoring

 • Kredyty dla przedsiębiorstw ogółem wzrosły o 13% rocznie, wyprzedzając średni wzrost całego rynku.
 • Leasing nowych składników majątku na poziomie 2,3 mld zł; roczny wzrost o 18%
 • Roczne obroty w faktoringu wyniosły 12,1 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 30%, ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost rynku (+13%)

Wyniki segmentów

+24%

wzrost
pożyczek gotówkowych

231.000

nowych rachunków
bieżących

+10,2%

wzrost
depozytów

 • Rekord sprzedaży pożyczek gotówkowych w kwocie 589 mln zł w IV kw. 2014 r. i 2,1 mld zł w skali całego roku, wzrost portfela o 24% r/r.
 • 231 tys. nowych rachunków bieżących, głównie dzięki kampanii Konto 360º
 • Bardzo wysoki wzrost poziomu depozytów detalicznych, o 10,2% r/r

+13%

wzrost
kredytów

2,3 PLN

mld
leasing

+30%

faktoring

 • Kredyty dla przedsiębiorstw ogółem wzrosły o 13% rocznie, wyprzedzając średni wzrost całego rynku.
 • Leasing nowych składników majątku na poziomie 2,3 mld zł; roczny wzrost o 18%
 • Roczne obroty w faktoringu wyniosły 12,1 mld zł, co oznacza roczny wzrost o 30%, ponad dwukrotnie wyższy niż wzrost rynku (+13%)

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Syntetyczny rachunek zysków i strat

(mln zł) 2013
pro-forma
2014
pro-forma
4Q 2013
pro-forma
3Q 2014
pro-forma
4Q 2014
pro-forma
Wynik z tytułu odsetek * 1 270,8 1 465,0 345,7 377,1 354,0
Wynik z tytułu prowizji 588,7 611,7 147,4 150,9 142,2
Pozostałe przychody pozaodsetkowe ** 146,8 138,9 30,2 35,4 44,6
Przychody operacyjne razem 2 006,4 2 215,6 523,3 563,4 540,8
Koszty ogólne i administracyjne -1 035,2 -1 056,1 -261,3 -264,9 -263,6
Amortyzacja -54,3 -55,3 -12,6 -13,1 -15,5
Koszty operacyjne razem -1 089,6 -1 111,4 -273,8 -278,0 -279,1
Odpisy na utratę wartości aktywów -234,1 -265,5 -63,2 -61,7 -64,0
Wynik operacyjny 682,7 838,7 186,3 223,7 197,7
Wynik przed opodatkowaniem 680,6 838,5 185,9 223,7 197,5
Podatek dochodowy -144,8 -187,5 -42,8 -50,5 -39,8
Wynik netto 535,8 650,9 143,0 173,2 157,7

(*)Dane pro-forma. Marża na wszystkich derywatywach, w tym derywatywach zabezpieczających portfel kredytowy nominowany w walucie, jest prezentowana w wyniku z odsetek, natomiast w ujęciu księgowym część tej marży (50,8 mln zł w 2013 r. i 10,9 mln zł w 2014 r.) jest prezentowana w wyniku na operacjach finansowych.

(**) Obejmuje wynik z pozycji wymiany, wynik z operacji finansowych (pro-forma) oraz pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne netto.

Wyniki segmentów biznesowych

 (PLN million)Segment DetalicznySegment PrzedsiębiorstwSegment Skarbu, ALM i inne
 20132014zmiana20132014zmiana20132014zmiana
Wynik z tytułu odsetek 952,2 1138,5 19,60% 320,6 321 0,10% -52,8 -5,3 -
Wynik z tytułu prowizji 457,8 475,9 4,00% 126,5 132,3 4,60% 4,4 3,5 -21,50%
Pozostałe przychody * 95,7 87,5 -8,60% 31,5 50,7 60,70% 70,4 11,6 -83,50%
Przychody operacyjne ogółem 1505,7 1701,8 13,00% 478,6 503,9 5,30% 22,1 9,8 -55,60%
Koszty operacyjne ogółem ** -827,2 -841,6 1,70% -196,7 -207,9 5,70% -65,7 -61,9 -5,80%
Koszty/Dochody 54,90% 49,50% -5,5 p.p. 41,1% 41,20% 0,1 p.p. - - -
Dochód przed odpisami 678,5 860,2 26,80% 281,9 296,1 5,00% -43,6 -52,1 -
Odpisy na utratę wartości netto -121,8 -126 3,40% -110,7 -139,1 25,60% -1,6 -0,4 -75,30%
Dochód przed opodatkowaniem 556,7 734,2 31,90% 171,2 157 -8,30% -47,3 -52,7 -

(*) z uwzględnieniem wyniku z pozycji wymiany

(**) bez odpisów na utratę wartości aktywów


Bilans

AKTYWA (mln zł)31.12.201330.09.201431.12.2014
Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 412 1 705 2 612
Należności od pozostałych banków 1 519 1 710 2 384
Należności od Klientów 41 765 43 847 44 142
Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 242 382 156
Dłużne papiery wartościowe 8 673 11 731 10 176
Instrumenty pochodne (zabezpieczające i do obrotu) 629 482 502
Akcje, udziały i inne instrumenty finansowe 4 8 10
Niematerialne oraz rzeczowe aktywa trwałe 204 192 213
Pozostałe aktywa 566 599 544
Aktywa razem 57 017 60 658 60 740

ZOBOWIĄZANIA (mln zł)31.12.201330.09.201431.12.2014
Zobowiązania wobec banków 2 349 2 087 2 037
Zobowiązania wobec Klientów 45 305 47 434 47 591
Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu 115 314 60
Zobow. finansowe wyceniane do wart. godziwej przez rach. wyników i pochodne zabezpieczające 1 505 1 778 2 020
Zobowiązania z własnych papierów wartościowych i sekurtyzacja 701 1 749 1 739
Rezerwy 67 97 99
Zobowiązania podporządkowane 623 631 640
Pozostałe zobowiązania 989 912 789
Zobowiązania razem 51 653 55 002 54 975
Kapitały własne razem 5 363 5 656 5 765
Pasywa razem 57 017 60 658 60 740

 

 

download XLS

download XLS