List Prezesa Zarządu Banku

kott

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z „Raportem Rocznym 2012” Grupy Banku Millennium, w którym znajdziecie Państwo informacje o działalności Banku i jego spółek w minionym roku.

Skuteczna realizacja przyjętych planów, konsekwencja w działaniu i umiejętność reagowania na zmieniające się otoczenie gospodarcze stanowiły naszą receptę na prowadzenie działalności w roku, który przyniósł spowolnienie gospodarcze. Wraz z nim pogorszyła się sytuacja ekonomiczna wielu branż przemysłu i firm. Nowa sytuacja rynkowa skłoniła nas do ponownej analizy naszej misji, której cele biznesowe sformułowane zostały w postaci średnioterminowej strategii działania na lata 2013-2015. Bazą dla jej przygotowania były wyniki osiągnięte przez Grupę Banku Millennium w roku 2012.

Mimo niesprzyjających czynników makroekonomicznych to był dobry rok dla Grupy Banku Millennium. Zakończyliśmy go rekordowym zyskiem netto w wysokości 472 mln zł. To był też kolejny rok poprawy efektywności działania osiągniętej dzięki wzrostowi przychodów i konsekwentnej kontroli kosztów, w efekcie czego wskaźnik koszty/przychody obniżył się do 57,4%. To jego najniższy poziom od lat. Bank Millennium,  z całkowitym współczynnikiem wypłacalności w wysokości 14,5% i współczynnikiem kapitału podstawowego wynoszącym 12,9% jest świetnie skapitalizowaną, bezpieczną i posiadająca możliwości rozwoju organizacją.

Rok 2012 był kolejnym okresem umocnienia naszej pozycji na rynku. W bankowości detalicznej pozyskaliśmy 153 tysiące nowych Klientów,  depozyty Klientów wzrosły o 10,7 % w porównaniu z rokiem ubiegłym a sprzedaż pożyczek gotówkowych o 52% rok do roku. O 8% zwiększyliśmy liczbę obsługiwanych firm. Odnotowaliśmy znaczny wzrost obrotów faktoringowych i tradycyjnie dobrze funkcjonowała nasza oferta leasingowa. Był to też okres wdrożenia nowoczesnych rozwiązań z zakresu bankowości mobilnej, zarówno dla Klientów indywidualnych jak i dla firm, znacznie ułatwiających im codzienną współpracę z Bankiem.

W roku 2012 Bank Millennium, zarówno w ocenach Klientów jak i niezależnych ekspertów, kolejny rok z rzędu był wyróżniany w prestiżowych rankingach jakości obsługi. Oceny te potwierdziły istotny postęp jaki dokonaliśmy w ostatnich latach w zakresie jakości współpracy z naszymi Klientami.

Wraz  z wynikami po trzech kwartałach 2012 roku Bank Millennium ogłosił zaktualizowana strategię Grupy na lata 2013-2015 wraz z głównymi celami średniookresowymi. Bazę dla realizacji planowanych celów stanowią solidne fundamenty tworzące potencjał do dalszego rozwoju Banku oraz wysoki poziom ambicji związany z dalszą poprawą jego wyników i rynkowej pozycji. Strategia zakłada kontynuację zrównoważonego wzrostu, przy zachowaniu na wysokim poziomie wszystkich parametrów bezpieczeństwa działania, z których najważniejsze to: silna baza kapitałowa, bezpieczny poziom płynności, efektywne zarzadzanie ryzykiem, stała kontrola kosztów oraz zoptymalizowane procesy. Naszym celem jest szybka poprawa zyskowności i efektywności działania w oparciu o sprzedaż innowacyjnych produktów w najbardziej wartościowych obszarach biznesu, w oparciu o nowoczesne kanały dystrybucji, przy wzajemnie korzystnej, długotrwałej i partnerskiej współpracy z Klientami ze wszystkich segmentów.

Zmienne otoczenie makroekonomiczne w roku 2013 oraz możliwość pojawienia się niekorzystnych czynników gospodarczych na rynku krajowym, każe nam realizować plan przyjęty na rok 2013 w sposób szczególnie rozważny. Nadal jednak chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony, prowadząc biznes w sposób przejrzysty i etyczny, kreując wartość dla Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników.

 

Z poważaniem,

Bogusław Kott

 

Bogusław Kott

Prezes Zarządu Banku Millennium

 

Copyright ©  Bank Millennium SA