Kapitał własny

36a. Kapitał zakładowy

Kapitał podstawowy Banku Millennium S.A. wynosi 1 213 116 777 zł i dzieli się na 1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, co prezentuje poniższa tabela.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY      Wartość nominalna
jednej akcji = 1 zł.  
Seria/
emisja
Rodzaj akcji Rodzaj Uprzywilejowania  Liczba akcji Wartość serii / emisji Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy
A imienne założycielskie x2 co do głosu 106 850 106 850 gotówka 30.06.1989 30.06.1989
B1 imienne zwykłe   150 000 150 000 gotówka 13.06.1990 01.01.1990
B2 imienne zwykłe   150 000 150 000 gotówka 13.12.1990 01.01.1990
C na okaziciela zwykłe   4 693 150 4 693 150 gotówka 17.05.1991 01.01.1991
D1 na okaziciela zwykłe   1 700 002 1 700 002 gotówka 31.12.1991 01.01.1992
D2 na okaziciela zwykłe   2 611 366 2 611 366 gotówka 31.01.1992 01.01.1992
D3 na okaziciela zwykłe   1 001 500 1 001 500 gotówka 10.03.1992 01.01.1992
E na okaziciela zwykłe   6 000 000 6 000 000 gotówka 28.05.1993 01.01.1992
F na okaziciela zwykłe   9 372 721 9 372 721 gotówka 10.12.1993 01.01.1993
G na okaziciela zwykłe   8 000 000 8 000 000 gotówka 30.05.1994 01.10.1993
H na okaziciela zwykłe   7 082 129 7 082 129 gotówka 24.10.1994 01.10.1994
Podwyższenie wart. nominalnej akcji z 1 do 4 PLN   122 603 154 kapitał zapasowy 24.11.1994  
Split akcji w stosunku 1:4   122 603 154     5.12.1994  
I na okaziciela zwykłe   65 000 000 65 000 000 gotówka 12.08.1997 01.10.1996
J na okaziciela zwykłe   196 120 000 196 120 000 kapitały Banku Gdańskiego S.A. 12.09.1997 01.10.1996
K na okaziciela zwykłe   424 590 872 424 590 872 gotówka 31.12.2001 01.01.2001
L na okaziciela zwykłe   363 935 033 363 935 033 gotówka 26.02.2010 01.01.2009
Liczba akcji  razem  
1 213 116 777    
Kapitał akcyjny razem   
1 213 116 777   

POBIERZ EXCEL

W okresie sprawozdawczym nie były dokonywane konwersje akcji z imiennych na okaziciela. W wyniku wcześniejszych konwersji liczba akcji imiennych zmniejszyła się i wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 109 316, z czego 62 200 akcji to akcje założycielskie, uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Z uwagi na fakt, że Bank jest spółką publiczną, której akcje znajdują się w obrocie na rynku podstawowym GPW, Bank nie posiada szczegółowych informacji na temat struktury akcjonariatu aktualnej na 31 grudnia 2012 roku. Informacja na temat akcjonariusza – Banco Comercial Portugues S.A., zawarta w poniższej tabeli, podana została na podstawie danych zebranych w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Banku zwołanym w dniach 31 marca 2011 roku oraz 20 kwietnia 2012 roku. Natomiast w zakresie dotyczącym ING OFE ilość akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku został obliczony na podstawie rocznej struktury aktywów ING OFE opublikowanej według stanu na dzień 30 grudnia 2011 roku oraz 31 grudnia 2012 roku. Dla dokonania wymienionej kalkulacji założono średnią cenę akcji Banku w tych dniach w wysokości 3,71 PLN dla 2011 roku oraz 4,41 PLN dla 2012 roku.

Najwięksi akcjonariusze jednostki dominującej Grupy – Banku (powyżej 5%udział w głosach WZA) przedstawiali się następująco:

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2012 r.
Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 794 751 136 65,51 794 751 136 65,51
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 112 824 664 9,30 112 824 664 9,30

POBIERZ EXCEL

Akcjonariusze według stanu na 31.12.2011 r.
Akcjonariusz Ilość akcji % udział w kapitale zakładowym Ilość głosów % udział w głosach na WZA
Banco Comercial Portugues S.A. 794 751 136 65,51 794 751 136 65,51
ING Otwarty Fundusz Emerytalny 61 645 799 5,08 61 645 799 5,08

POBIERZ EXCEL

36b. Kapitał z aktualizacji wyceny 

Kapitał z aktualizacji wyceny Grupy powstaje w rezultacie rozpoznania:

  • efektu wyceny (według wartości godziwej) aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. Wyksięgowanie niniejszych wartości z kapitału z aktualizacji wyceny następuje w momencie wyłączenia z ksiąg rachunkowych całości lub części wycenianych aktywów lub w momencie rozpoznania utraty wartości (efekt wyceny jest wtedy odnoszony do rachunku zysków i strat),
  • efektu wyceny (według wartości godziwej) instrumentów pochodnych stanowiących zabezpieczenie przepływów środków pieniężnych w kwocie netto, to jest po uwzględnieniu podatku odroczonego. W kapitale z aktualizacji wyceny, ujmowana jest część zysków lub strat związanych z instrumentem zabezpieczającym przepływy pieniężne, która stanowi efektywne zabezpieczenie natomiast nieefektywna część zysków lub strat związanych z tym instrumentem zabezpieczającym ujmowana jest w rachunku
Kapitał z aktualizacji wyceny
  31.12.2012 31.12.2011
Efekt wyceny (brutto) (165 915) 123 291
Podatek odroczony 31 524 (23 425)
Efekt wyceny netto (134 391) 99 865

POBIERZ EXCEL

Źródła zmian kapitału z aktualizacji wyceny przedstawiają się następująco (dane w tys. zł):

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2012 - 31.12.2012
  Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (3 429) 652 (2 778)
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (25 361) 4 819 (20 542)
Zmiana kapitałów w związku z zapadalnością papierów wartościowych  (1 221) 232 (989)
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny  72 891 (13 849) 59 042
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 42 880 (8 147) 34 733

POBIERZ EXCEL

Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 1.01.2011 - 31.12.2011
  Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 12 352 (2 347) 10 005
Przeniesienie do rachunku zysków i strat okresu w efekcie sprzedaży (5 021) 954 (4 067)
Zmiana kapitałów w związku z zapadalnością papierów wartościowych  (3 819) 726 (3 093)
Zyski/straty z rewaluacji aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży odniesione na kapitał własny  (6 941) 1 319 (5 623)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (3 429) 651 (2 778)

POBIERZ EXCEL

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2012 - 31.12.2012
  Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 126 720 (24 077) 102 643
Zyski/straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione do kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego - dla instrumentów desygnowanych jako zabezpieczenie w okresie sprawozdawczym (25 148) 4 778 (20 370)
Zyski/straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione do kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego - dla instrumentów desygnowanych jako zabezpieczenie przed okresem sprawozdawczym (310 367) 58 970 (251 397)
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (208 795) 39 671 (169 124)

POBIERZ EXCEL

Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne 1.01.2011 - 31.12.2011
  Wartość brutto Podatek odroczony Razem
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (74 395) 14 135 (60 260)
Zyski/straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione do kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego - dla instrumentów desygnowanych jako zabezpieczenie w okresie sprawozdawczym 59 536 (11 312) 48 224
Zyski/straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego odniesione do kapitału z aktualizacji wyceny w ciągu okresu sprawozdawczego - dla instrumentów desygnowanych jako zabezpieczenie przed okresem sprawozdawczym 141 579 (26 900) 114 679
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 126 720 (24 077) 102 643

POBIERZ EXCEL

36c. Zyski zatrzymane
  kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2012 502 511 819 831 228 902 574 517 2 125 761
podział zysku, w tym:          
- przeniesienie na kapitał zapasowy 466     (466) 0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy   441 254   (441 254) 0
wynik netto bieżącego okresu       472 181 472 181
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2012 502 977 1 261 084 228 902 604 978 2 597 942

POBIERZ EXCEL

36d. Zyski zatrzymane
  kapitał zapasowy kapitał rezerwowy fundusz ogólnego ryzyka bankowego niepodzielony wynik RAZEM
Zyski zatrzymane na początek okresu 01.01.2011 501 786 717 129 88 366 473 329 1 780 609
podział zysku, w tym:          
- przeniesienie na kapitał zapasowy 725     (725) 0
- przeniesienie na kapitał rezerwowy   243 239   (243 239) 0
- wypłata dywidendy za rok 2010       (121 312) (121 312)
wynik netto bieżącego okresu       466 464 466 464
reklasyfikacja korekt konsolidacyjnych   (140 536) 140 536   0
Zyski zatrzymane na koniec bieżącego okresu 31.12.2011 502 511 819 831 228 902 574 517 2 125  761

POBIERZ EXCEL

 

Copyright ©  Bank Millennium SA